Facebook Statistics
Značka Kvality

Na Slovensku sme v roku 2020 zaznamenali pokles niektorých ochorení ľudí spôsobených vírusmi, baktériami a parazitmi prenosnými zo zvierat, prostredníctvom potravín, či vody

05-11-2021

V uplynulom roku bolo v Slovenskej republike hlásených 17 067 prípadov ochorení ľudí, ktoré spôsobili vírusy,  baktérie, parazity a prióny. Uvádza to ,,Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2020“. V porovnaní s rokom 2019 ide o významný pokles, pretože vtedy bolo zaznamenaných 26 999 takýchto ochorení ľudí. Najčastejšími boli v rokoch 2019 aj 2020 epidémie salmonelózy, kampylobakteriózy a epidémie spôsobené rotavírusom.

Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu v humánnej i veterinárnej oblasti, pričom jedným z podkladov je aj uvedená správa. Správa obsahuje dáta nielen z úradnej kontroly vykonávanej v rezortoch pôdohospodárstva a zdravotníctva, ale i dáta z výskumných pracovísk a univerzít a pod koordináciou Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA spolupracovalo na nej 70 expertov z 26 vedeckých, odborných a kontrolných organizácií. Počet sledovaných pôvodcov, spolupracujúcich organizácií i expertov však každoročne narastá.

Správa za minulý rok popisuje stav v prípade 35 pôvodcov zoonóz (infekcií prenosných medzi zvieratami a ľuďmi), 5 alimentárnych nákaz bez zoonotického potenciálu (nákazy spôsobené kontaminovanými potravinami) a 4 pôvodcov nákazy z vody. Zo 44 sledovaných pôvodcov nákazy  je 23 bakteriálnych, 10 parazitárnych, 10 vírusových a prióny  (infekčné bielkoviny).

V roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 znížil výskyt ochorení u ľudí spôsobených napr. Salmonella spp., (o 34 %), Shigella spp. (o 30 %), Campylobacter spp. (o 37 %), Francisella tularensis (o 45 %), Listeria spp. (o 61 %), Clostridium spp. (o 15 %), vírusom hepatitídy E- HEV (o 55,6 %), Toxoplasma gondii (o 22 %), Hantaan vírus (o 45 %), ale aj E. coli, Yersínia spp., Mycobacterium spp., vírusom hepatitídy A- HAV, Echinococcus spp., Trichinella spp., Anisakis spp.

Minulý rok neboli zaznamenané žiadne ochorenia ľudí spôsobené napr. Cronobacter spp., Vibrio spp., Enterococcus spp., západonílskym vírusom, Babesia spp., Taenia spp.

V roku 2020 sledovaní pôvodcovia boli príčinou 380 humánnych epidémií (v roku 2019 sledovaní pôvodcovia boli príčinou 902 humánnych epidémií), pričom najčastejšie boli salmonelózy, kampylobakteriózy a epidémie spôsobené rotavírusom. Menším percentom sa na epidémiách podieľali Norwalk vírus, vírus kliešťovej encefalitídy, šigela a yersínie.  

Na prítomnosť 15 pôvodcov bolo vyšetrených 35 957 vzoriek potravín. Prítomnosť 30 pôvodcov bola sledovaná v 2 483 239 vzorkách pochádzajúcich od hospodárskych i divo žijúcich zvierat, domácich miláčikov a zoo zvierat odobratých v rámci úradnej kontroly, preventívnych monitoringov, výskumu, ako i od chorých či uhynutých zvierat. Na prítomnosť 3 pôvodcov bolo vyšetrených 385 vzoriek krmiva.

Na prítomnosť 9 pôvodcov bolo vyšetrených 35 746 vzoriek vody. Na prítomnosť 8 pôvodcov bolo vyšetrených 44 633 vzoriek z prostredia. V 1 974 vzorkách kliešťov bola sledovaná prítomnosť 4 patogénov prenášaných vektormi. Súčasťou správy sú i výsledky vyšetrení na rezistenciu mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam, ktorá bola sledovaná u Salmonella spp., E.coli, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus a Enterococcus spp.

Detailné info zo správy sú zverejnené na stránke www.mprv.sk: https://bit.ly/3EGb4dh


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood