Facebook Statistics
Značka Kvality

Nariadenie o označovaní bioproduktov

25-11-2008

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE v Úradnom vestníku Európskej únie L 264/1 zo dňa 3.10.2008 uverejnila nariadenie Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zaviedli pravidlá povinného označovania, ktoré sa má používať na ekologických produktoch a ktoré od 1.januára 2009 zahŕňapoužívanie loga Spoločenstva na balených potravinách.

Plné znenie je na adrese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:264:0001:0002:SK:PDF


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood