Facebook Statistics

Otázka európskeho dohovoru o lesoch je znova na stole ministrov

10-12-2018

Slovenské predsedníctvo v procese FOREST EUROPE dosiahlo významný úspech v otázke európskej právne záväznej dohody o lesoch. Po piatich rokoch stagnácie rozhodlo o obnovení negociačného procesu.

  • Obnovenie negociačného procesu po piatich rokoch
  • Nevyhnutný krok k prijatiu európskeho dohovoru o lesoch - právne záväzného nástroja pre európske lesy
  • Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na celom kontinente

Zasadnutie FOREST EUROPE na úrovni expertov, ktoré je rozhodovacím telesom celého ministerského procesu, prijalo 6. decembra 2018 na svojom zasadnutí v Bratislave rozhodnutie o obnovení negociačného procesu o takejto dohode. Ide o zásadné rozhodnutie, ktoré prichádza po viac ako päťročnom čakaní po neúspešnom ukončení predchádzajúcich negociácií o takejto právne záväznej dohode ešte koncom roka 2013.

Rozhodnutie prijaté na bratislavskom zasadnutí zástupcov vlád jednotlivých krajín a Európskej únie musia ešte potvrdiť európski ministri, ktorí zodpovedajú za agendu lesov. V prípade kladného stanoviska ministrov dostane Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, od európskych krajín mandát, aby formálne požiadala príslušné inštitúcie systému Organizácie Spojených národov (OSN), v tomto prípade Európsku hospodársku komisiu (UN ECE) a Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), o čo najskoršie začatie takýchto negociácií. V takom prípade by išlo o zásadný krok, ktorý by mohol viesť k prijatiu európskeho dohovoru o lesoch, právne záväzného nástroja pre európske lesy – prvého svojho druhu na svete. Európske krajiny čakajú na takýto dohovor od roku 2011, keď na konferencii ministrov FOREST EUROPE v nórskom Osle po prvýkrát potvrdili jeho opodstatnenosť a rozhodli o začatí oficiálnych negociácií na tento účel.

FOREST EUROPE, Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, je paneurópsky politický proces pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na celom kontinente. Úlohou FOREST EUROPE je zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov v štátoch Európy ako aj a podporovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia funkcií lesov nevyhnutných pre celú spoločnosť. 

Slovensko je od roku 2016 politickým lídrom celoeurópskeho medzivládneho procesu o lesoch, ktorý nesie názov FOREST EUROPE. Signatármi procesu je 46 európskych krajín a Európska únia. Slovensko spolu s Nemeckom predsedá jednotlivým zasadnutiam FOREST EUROPE a zároveň je hostiteľom sekretariátu procesu, tzv. Liaison Unit Bratislava. Vrcholom pôsobenia Slovenska v procese bude organizovanie ôsmej konferencie ministrov FOREST EUROPE v roku 2020 v Bratislave.

https://foresteurope.org/foresteurope

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood