Facebook Statistics

Oznámenie

10-06-2013

Na MPRV SR bolo s ÚVZ SR dňa 23. 5. 2013 a so ŠVPS SR dňa 5. 6. 2013 prerokované používanie odlišného pomenovania niektorých funkčných skupín prídavných látok v potravinách podľa nariadenia (EÚ) č. 1333/2008 a podľa nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 vo väzbe na ich označovanie v označení zloženia potravín. Do nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 a prípravy obalov podľa tohto nariadenia možno používať obaly s označením funkčných skupín prídavných látok podľa oboch nariadení.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood