Facebook Statistics
Značka Kvality

Plytvanie jedlom a potravinami sa každoročne dotýka aj Slovákov

29-09-2020

Mrhanie potravinami môže najnovšie zmierniť aj Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) ako jeden z členov Platformy Európskej Únie pre potravinové straty a plytvanie potravinami si taktiež uvedomuje závažnosť problému týkajúceho sa plytvania potravinami, a preto sa hlási k tejto iniciatíve.

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (VZ OSN) určilo 29. september za Medzinárodný deň povedomia o potravinových stratách a plytvaní potravinami. Hlavným cieľom je najmä zvyšovať povedomie o tomto probléme, ako aj hľadanie riešení na všetkých úrovniach potravinového reťazca, zmiernenie negatívnych dopadov a taktiež zníženie potravinových strát vo výrobe potravín i v dodávateľských reťazcoch už v najbližších rokoch.

Okrem Európskej komisie sa k iniciatíve Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) OSN a k ďalším organizáciám v rámci globálnej výzvy na boj proti potravinovým stratám a plytvaniu potravinami pripája aj MPRV SR, ktoré si plne uvedomuje závažnosť tohto celosvetového problému. Jedným z dlhodobých cieľov MPRV SR je preto zvyšovať u obyvateľov Slovenskej republiky povedomie o tejto problematike.

V EÚ skončí  v odpade ročne takmer 89 miliónov ton potravín. Na Slovensku je to 35 až 168 kilogramov na osobu ročne. Mrhaniu potravinami a jedlom pritom môžeme predchádzať niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým ide o plánovanie našej spotreby jedla,  ale aj správnym rozoznávaním údajov, ktoré sú na výrobkoch uvedené. Ide najmä o rozlišovanie dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa odporúča mať na zreteli a ktorým predídeme k znehodnocovaniu potravín v domácnostiach, je ich správne skladovanie.

Znižovanie potravinových strát a plytvanie potravinami je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európskej únie „Farm to Fork“ pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém, ktorý navrhuje stanoviť právne záväzné ciele na zníženie plytvania potravinami v celej Európskej únii do roku 2023.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood