Facebook Statistics
Značka Kvality

Počasie skomplikovalo poľnohospodárom dodržať termín prvej kosby

22-06-2020

Zatiaľ, čo máj bol výrazne suchý, posledné dni ukázali presný opak a poľnohospodárov na celom území sužujú neprestávajúce dažde. To bude mať za následok, že mnohí žiadatelia priamych podpôr nedodržia termíny prvej kosby porastov podľa stanovených predpisov.

Termíny prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov (TTP) stanovuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, pričom prvú operáciu na plochách TTP je žiadateľ povinný vykonať najneskôr do termínov podľa sledovaného obdobia (rozpätie 1.6. – 8.8. v závislosti od nadmorskej výšky poľnohospodárskej plochy).

V súvislosti so vzniknutou situáciou sa na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obrátila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora so žiadosťou o posun termínov prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Takisto na aktuálnu klimatickú situáciu reaguje aj Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ktorá v tejto súvislosti dáva zainteresovaným do pozornosti inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností. V tom sa okrem iného uvádza, že v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť.

Oznámenie, spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na formulári „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“, na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti.  Všetky potrebné formuláre spolu aj s informáciami sú k dispozícii na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznmenie-pre-iadateov-o-priame-podpory-o-monosti-uplatnenia-intittu-vyej-moci-a-mimoriadnych-okolnost/9999


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood