Facebook Statistics

Program prevencie kriminality

09-06-2008

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 681 z 15. augusta 2007 návrh Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007-2010 s pripomienkami prijatými  na rokovaní vlády.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood