Facebook Statistics
Značka Kvality

Rozsah hodnotenia strategických dokumentov „Operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi v programovom období 2007-2013

15-08-2006
„Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zverejňuje na verejné pripomienkovanie Rozsah hodnotenia strategických dokumentov „Operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a jednotlivými susednými štátmi v programovom období 2007-2013“ určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné pripomienky zasielajte v termíne do 25.8.2006 na adresu uvedenú v priložených súboroch.“