Facebook Statistics

Súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“

25-02-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vyhlasuje súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2016“ počas výstavy Mladý tvorca 2016, ktorá sa uskutoční 26.04.2016 - 28.04.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Táto súťaž je určená pre jednotlivcov - žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania.Každý súťažiaci môže súťažiť iba s jednou tortou (súťažný exponát). Počet účastníkov súťaže je obmedzený maximálnym počtom 15 prihlášok, rozhoduje pritom dátum a čas prijatia prihlášky. Prednostne bude akceptovaná 1 prihláška z jednej školy.

V prípade,  že sa do súťaže prihlási menej ako 15 škôl, bude možnosť zaradiť do súťaže aj viac žiakov jednej školy, alebo strediska. Účelom súťaže je oceniť súťažné exponáty zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl, ktoré sa budú ozdobovať a finalizovať na mieste súťaže. Cieľom tejto súťaže je podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať) pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihuje výnimočnosť a podporuje tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

Miesto konania súťaže : Agrokomplex-Výstavníctvo, Nitra š.p. (pavilón F)
Dátum konania súťaže : 26. apríla 2016
Slávnostné vyhodnotenie : 26. apríla 2016
Termín uzávierky prihlášok : 4. apríla 2016

Záväznú prihlášku je možné zaslať elektronicky najneskôr do 04.04.2016 na e-mailovú adresu spoluorganizátora súťaže [email protected], prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená, opečiatkovaná a  podpísaná riaditeľom školy.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutoční dňa 26. apríla 2016 v deň konania súťaže za účasti zástupcu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo poverenej osoby na mieste konania súťaže (pavilón F) na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Podrobnejšie informácie o súťaži sa nachádzajú v štatúte a v propozíciách súťaže.


Kontaktná osoba za MPRV SR:
Ing. Zuzana Čižmárová , tel. 02/59266291; e-mail:[email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood