Facebook Statistics
Značka Kvality

Súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2018“

10-05-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2018“ počas výstavy Mladý tvorca 2018, ktorá sa uskutoční v termíne 26.04.2018 - 27.04.2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Táto súťaž je určená pre jednotlivcov - žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania. Každý súťažiaci môže súťažiť iba s jednou tortou (súťažný exponát). Počet účastníkov súťaže je obmedzený maximálnym počtom 12 prihlášok, rozhoduje pritom dátum a čas prijatia prihlášky. Prednostne bude akceptovaná 1 prihláška z jednej školy. V prípade,  že sa do súťaže prihlási menej ako 12 škôl, bude možnosť zaradiť do súťaže aj viac žiakov jednej školy, alebo strediska. Účelom súťaže je oceniť súťažné exponáty zhotovené výlučne žiakmi stredných škôl, ktoré sa budú ozdobovať a finalizovať na mieste súťaže. Cieľom tejto súťaže je podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihuje výnimočnosť a podporuje tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

Miesto konania súťaže : agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, Nitra štátny podnik  (hala S)

Dátum konania súťaže : 26. apríla 2018

Slávnostné vyhodnotenie : 26. apríla 2018

Termín uzávierky prihlášok : 16. apríla 2018

Predĺženie termínu uzávierky prihlášok: 20.4.2018 !!!

Záväznú prihlášku je možne zaslať elektronicky najneskôr do 16.04.2018  na e-mailovú adresu spoluorganizátora súťaže [email protected], prihláška musí byť riadne a čitateľne vyplnená, opečiatkovaná a  podpísaná riaditeľom školy.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutoční dňa 26. apríla 2018 v deň konania súťaže za účasti zástupcu rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo poverenej osoby na mieste konania súťaže (hala S) na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Podrobnejšie informácie o súťaži sa nachádzajú v štatúte a v propozíciách súťaže.

Kontaktná osoba za MPRV SR:

Ing. Zuzana Čižmárová, tel. 02/59266291; e-mail: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood