Facebook Statistics
Značka Kvality

Svetový deň potravín 2022

19-10-2022

Svetový deň potravín sa každoročne oslavuje dňa 16. októbra pri príležitosti založenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Kolektívna akcia v 150 krajinách sveta je to, čo robí Svetový deň potravín jedným z najoslavovanejších dní v kalendári OSN. Stovky podujatí a osvetových aktivít spájajú vlády, podniky, mimovládne organizácie, médiá a širokú verejnosť.

Tohtoročné motto Svetového dňa potravín znie

Leave NO ONE behind. Better production, better nutrition, a better environment and a better life. (SK preklad: Nenechajme nikoho napospas. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie prostredie, lepší život.)

Svetový deň potravín 2022 je poznačený krízami, ktorým svet čelí a predstavuje výzvu na zamyslenie sa nad súčasnými globálnymi výzvami.

Milióny ľudí na celom svete si nemôžu dovoliť primerané množstvo potravín, sú vystavení potravinovej neistote a podvýžive. Dnes sa však vyrába dostatok potravín na nasýtenie všetkých.

Problémom je dostupnosť k výživným potravinám, čo komplikujú aj krízy súčasnosti – pandémia COVID-19, ozbrojené konflikty, klimatická zmena, rast cien a medzinárodného napätia. Globálne výzvy nepoznajú hranice. Vlády, súkromný sektor, akademická obec, občianska spoločnosť a jednotlivci musia solidárne spolupracovať  s cieľom zabezpečiť právo všetkých ľudí na výživu, mier a rovnosť.

Naše činy sú naša budúcnosť. Všetci sa môžeme zapojiť k oslave Svetového dňa potravín a pokračovať počas celého roka. Udržateľný svet je taký, v ktorom sa počíta s každým. Každý máme svoju úlohu, aby sme zabezpečili, že nikoho nenecháme pozadu. Začnime vo svojej komunite, v svojom meste, v svojom štáte. Ukážme súcit s druhými, hovorme a zvyšujme povedomie o nespravodlivosti, podieľajme sa na iniciatívach, ktoré poskytujú podporu tým, ktorí trpia chudobou a hladom, vojnovým konfliktom či zmenou klímy. Aj potraviny, ktoré si každodenne vyberáme, môžu niečo zmeniť, vyberajme si miestne, sezónne a udržateľné potraviny, neplytvajme potravinami, šetrime energiu, uvedomujme si dopady svojej uhlíkovej stopy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood