Facebook Statistics
Značka Kvality

V prípade ak zakladajúcimi členmi RRA, ktorá bude vystupovať ako jeden z partnerov v projekte predkladanom na aktivitu B Partnerstvá pre rozvoj regionálnej politiky sú i predstavitelia podnikateľského sektora, je lepšie takýchto partnerov do projektu vôbe

15-06-2010
V takomto prípade je treba postupovať podľa podmienok uvedených v Inštrukciách, ktoré definujú prípadnú účasť takýchto partnerov do tvorby partnerstva, čo je jednou z podmienok aktivity B, je vhodnejšie partnerov podobného typu do projektu zaangažovať. Žiadateľ priloží čestné vyhlásenie, že partner sa zaviazal dodržať všetky podmienky uvedené v Inštrukciách a žiadateľ si je vedomý sankcií v prípade ich porušenia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood