Facebook Statistics
Značka Kvality

V prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH, a DPH tak nie je oprávneným nákladom, je potrebné uviesť náklady/ceny v tabuľkách bez DPH?

15-06-2010

Ak žiadateľ je platiteľom DPH v jednotlivých podpoložkách rozpočtu stačí uviesť náklady/ceny bez DPH. Pri sumarizácii, v kolónke SPOLU Vás žiadame uviesť aj cenu s DPH. Informácie k vypracovaniu rozpočtu a komentára k rozpočtu pre verejný a súkromný sektor môžete nájsť na adrese www.build.gov.sk v sekcii JPD2, usmernenie RO pre JPD2.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood