Facebook Statistics

Začali sa oficiálne rokovania medzi SR a EK k Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky

01-06-2022

Rokovaním zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) s Európskou komisiou dňa 1. júna 2022 sa začali oficiálne rokovania medzi SR a EK k návrhu slovenského  Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP).

MPRV v súlade s princípom partnerstva vypracovalo SP SPP, ktorý schválila vláda SR 10 . februára 2022 (Uznesenie vlády č. 94). Ide o základný programový dokument spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a vidieka prostredníctvom využitia zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Návrh SP SPP bol oficiálne predložený Európskej komisii (EK) 16. februára 2022 na formálne posúdenie. EK zaslala svoje pripomienky 11. 5. 2022 prostredníctvom tzv. „pozorovacieho listu“ (observation letter) resp. jeho prílohy. Spolu ide o 315 pripomienok, z toho 27 pripomienok je označených ako „kľúčové prvky“. EK vo svojich pripomienkach niekoľkokrát pozitívne vyzdvihuje potenciál slovenského plánu reagovať na výzvy a potreby celého sektora. Na druhej strane vyzýva SR na vylepšenie a posilnenie niektorých častí strategického plánu. EK kľúčové pripomienky sformovala do 6 oblastí:

 1. strategické zameranie;
 2. podpora poľnohospodárskeho sektora (ekonomické ciele);
 3. podpora ochrany ŽP vrátane dosahovania enviroklimatických cieľov EÚ;
 4. podpora rozvoja vidieka;
 5. podpora vzdelávania, inovácie a digitalizácia v poľnohospodárstve a na vidieku;
 6. príspevok k a konzistenciu s cieľmi Európskej zelenej dohody;

SR na základe požiadavky EK pripravilo do 3 týždňov od doručenia pripomienok EK predbežnú reakciu na kľúčové prvky pripomienok, a to formálnym listom ministra na komisára Wojciechowskeho a listom GR sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb s reakciou na kľúčové prvky pripomienok.

MPRV počas rokovania s EK deklarovalo snahu vylepšiť návrh strategického plánu v zmysle pripomienok EK, avšak so silným dôrazom na zachovanie konsenzu s relevantnými partnermi dosiahnutého počas prípravy strategického plánu.

MPRV aktuálne analyzuje jednotlivé pripomienky, vedie expertnú diskusiu a pripravuje detailné reakcie na všetky pripomienky. Následne bude prebiehať niekoľko kôl technických diskusií s EK k spôsobu zapracovania jednotlivých pripomienok do aktualizovaného návrhu SP SPP, ktorý bude opätovne odoslaný na EK. K jednotlivým pripomienkam bude MPRV prizývať do diskusie aj relevantných partnerov.

MPRV v súlade s princípom transparentnosti zverejňuje tieto dokumenty:

 • Pozorovací list, ktorým EK zaslala oficiálne pripomienky
 • Príloha k pozorovaciemu listu (AJ a SJ verzia)
 • List komisára Wojciechowskeho
 • Reakcia SR – formálny list ministra Vlčana na komisára Wojciechowskeho
 • Reakcia SR – list GR s predbežnými reakciami SR na kľúčové pripomienky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood