Facebook Statistics

Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na opatrenia štátnej pomoci a národných podpôr v roku 2013

27-02-2013
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila 31. januára 2013 plán výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013 na štátnu pomoc a národné podpory.

Financovanie výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z programov Štátna pomoc, Národné podpory a Verejnoprospešné aktivity rozvoja vidieka v roku 2012

28-05-2012
Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odsúhlasila upravený rozpis výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2012.

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood