Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


EAA Economic Accounts for Agriculture
Ekonomický účet za poľnohospodárstvo
EAAE European Association of Agricultural Economists
Európske združenie poľnohospodárskych ekonómov
EAC European Agricultural Confederation
Európska konfederácia pre poľnohospodárstvo
EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EAFRD European agricultural fund for rural development
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond
EALM European Association of Livestock Markets
Európske združenie trhov s dobytkom
EAP economically active population
ekonomicky aktívna populácia
EAPA European Animal Protein Association
Európska asociácia pre živočíšne bielkoviny
EAS European Aquaculture Society
Európska spoločnosť pre sladkovodné hospodárenie
EASE Electronic Auctions Systems Europe
Európsky elektronický aukčný systém
EASM European Alliance For Safe Meat
Európske združenie pre bezchybnosť mäsa
EBC European Brewery Convention
Európska pivovarnícka konvencia
EBL enzootic bovine leucosis
enzootická bovinná leukóza
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
Európska banka pre obnovu a rozvoj
EC European Community
Európske spoločenstvo
ECA European Competition Authorities
Európske protimonopolné úrady
ECAM EC Agricultural Model
Poľnohospodársky model ES
ECB European Central Bank
Európska centrálna banka
ECDC Economic Cooperation Among Developing Countries
Hospodárska spolupráca rozvojových krajín

« 129 records, 7 pages, current page 1 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood