Facebook Statistics
Značka Kvality

Priame podpory

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory (priame platby a vybrané opatrenia programu rozvoja vidieka), ktoré sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, prechodné vnútroštátne platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR. Podrobné informácie o priamych podporách, usmernenia, výzvy a legislatívu nájdete na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/

Aktuálne výzvy!

Zoznam aktuálnych priamych podpôr

1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

 • Jednotná platba na plochu (SAPS) – poskytuje sa na poľnohospodársku plochu využívanú jedným žiadateľom a vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha.
 • Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu využívanú jedným žiadateľom a vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 ha, pričom žiadateľ je povinný dodržiavať postupy, ktoré prispievajú k zlepšeniu klimatických podmienok a sú prospešné pre životné prostredie. Je povinnou zložkou k platbe SAPS.
 • Platba pre mladých poľnohospodárov - poskytuje sa maximálne na 28 ha poľnohospodárskej plochy využívanej jedným žiadateľom a vedenej v evidencii dielov pôdnych blokov, pričom sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí prvýkrát zakladajú  poľnohospodársky podnik a ktorí v roku podania žiadosti nemajú viac ako 40 rokov
 • Platba na pestovanie cukrovej repy - poskytuje sa na  poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorej žiadateľ pestuje v príslušnom roku cukrovú repu.
 • Platba na pestovanie chmeľu - poskytuje sa na plochu chmeľnice o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorej žiadateľ pestuje v príslušnom roku chmeľ.
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu ovocných sadov o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy ovocia (vybrané bobuľoviny a kôstkoviny).
 • Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu ovocných sadov o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy ovocia (hrušky a jablká).
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy zeleniny (vybraná listovná a struková zelenina).
 • Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku vybrané druhy zeleniny (vybraná cibuľová, hlúbová, koreňová a plodová zelenina).
 • Platba na pestovanie rajčiakov - poskytuje sa na poľnohospodársku plochu o výmere minimálne 0,3 ha, na ktorých žiadateľ pestuje v príslušnom roku rajčiaky.
 • Platba na chov bahníc, jariek a kôz – poskytuje sa žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku chová bahnice, jarky a kozy, pričom tieto sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,  a spĺňajú požiadavky na identifikáciu a registráciu.
 • Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka - poskytuje sa žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku vykrmuje hovädzí dobytok samčieho pohlavia, pričom tento je registrovaný v centrálnom registri hospodárskych zvierat a spĺňa požiadavky na identifikáciu a registráciu.
 • Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka - poskytuje sa žiadateľovi, ktorý v príslušnom roku chová dojnice pre účely  trhovej produkcie mlieka, pričom tieto sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat a spĺňajú požiadavky na identifikáciu a registráciu.

2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

 • Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)
  sa poskytne žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vo vlastnom mene na ploche najmenej 1ha poľnohospodárskej pôdy v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami.
 • Podpora na Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
  poskytne sa žiadateľovi na operácie zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy, chov a udržanie ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na území Slovenska, integrovanú produkciu a ochranu biotopov trávnych porastov alebo vybraných zvierat.
 • Ekologické poľnohospodárstvo (EP)
  poskytne sa žiadateľovi, ktorý na poľnohospodárskej pôde  hospodári  ekologickým spôsobom.
 • Platby v rámci sústavy Natura 2000
  poskytne sa žiadateľovi, ktorý hospodári na poľnohospodárskej pôde v územiach európskeho významu nachádzajúcich sa v 4. a 5. stupni ochrany, alebo na lesných pozemkoch s 5. stupňom ochrany. Cieľom opatrenia je pomôcť pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smernice pre sústavu NATURA 2000.
 • Podpora na opatrenia dobré životné podmienky zvierat
  poskytne sa žiadateľovi, ktorý zavedie také chovné postupy pre podporené zvieratá, ktoré vedú k zlepšeniu  životných podmienok.  Do podpory sú zahrnuté dojnice, ošípané a hydina.
 • Platby na Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
  sa poskytnú žiadateľovi za vykonávanie  lesnícko environmentálnych a klimatických záväzkov na oprávnených plochách v územiach európskeho významu a v chránených vtáčích územiach.

3. zo štátneho rozpočtu SR - prechodné vnútroštátne platby

 • Doplnková vnútroštátna platba na plochu
  v rastlinnej výrobe sa poskytuje na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár.
 • Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
  v rastlinnej výrobe sa poskytuje žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii dielov pôdnych blokov k 31. 12. 2006.
 • Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky (DJ)
  poskytuje sa najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy, ovce a kozy resp. ktorý choval teľatá, hovädzí dobytok, býky, voly a jalovice a takisto aj na individuálne referenčné množstvo mlieka k 31. 03. 2007.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood