Facebook Statistics
Značka Kvality

Poznámka

Poznámka

30-05-2013
Za autentické možno pokladať len právne akty v znení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (Official Journal of the European Communities), resp. v Úradnom vestníku Európskej únie (Official Journal of the European Union).Viac informácií o pravidlách v oblasti štátnej pomoci (napr. Vademecum o pravidlách štátnej pomoci, Akčný plán štátnej pomoci alebo právne predpisy, ktorých platnosť už skončila) môžete nájsť na stránke Generálneho riaditeľstva EK pre hospodársku súťaž: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood