Facebook Statistics
Značka Kvality

Profil verejného obstarávateľa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „MPRV SR“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejný obstarávateľ MPRV SR zverejňuje informácie o verejnom obstarávaní podľa § 49 a zákona o verejnom obstarávaní v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

KONTAKT
vybavuje Odbor verejného obstarávania
adresa Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
telefonický kontakt +421 259266201/202/203

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood