Facebook Statistics
Značka Kvality

Sektor ovocie a zelenina podlieha Spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov (SOPT) a je založený na princípe:

 • Dodržiavania obchodných noriem kvality (všeobecná obchodná norma a osobitné obchodné normy v počte 10 – jablká, citrusové plody, kivi, šaláty-endívia-eskariol, broskyne -nektárinky, hrušky, jahody, zeleninová paprika, stolové hrozno a rajčiaky) podrobnosti nájdete v časti Kontrola kvality ovocia a zeleniny
  s odkazom na preklady obchodných noriem EHK/OSN do slovenského jazyka nájdete na stránke: http://live.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html.

 • Zakladania a uznávania spoločných organizácií pre odbyt - skupín a organizácií výrobcov a ich združení, nadnárodných a medziodvetvových organizácií výrobcov a ich združení (podmienené procesom uznávania)
  s odkazom na Metodický postup pre uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov na stránke : http://www.apa.sk/index.php?navID=64

 • Pomoci na plány uznania predbežne uznaných skupín výrobcov (EÚ 75 % a 25 % SR)
  s odkazom na Metodický postup pre žiadateľov o predbežné uznanie skupín výrobcov a financovanie plánov na dosiahnutie uznania na stránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=209

 • Pomoci na operačné programy uznaných organizácií výrobcov (operačný fond je tvorený 50 % z EÚ a 50 % príspevkami členov)
  s odkazom na metodický postup pre žiadateľov o schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov na stránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=64

 • Obchodu s tretími krajinami (cenový monitoring, reprezentatívne trhy, vstupné ceny, spúšťacie množstvá na dodatočné dovozné clá pre vybrané druhy, licencie)
  s odkazom na Metodické postupy PPA pre uplatňovanie obchodu s tretími krajinami na stránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=46.

V nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 sú vyššie spomenuté nástroje pre sektor ovocia a zeleniny ustanovené v článkoch:
103a - 103g, 113, 113a, 122, 123, 124, 125a – 125n, 161 ods. 1 písm. da), 176a, 179 a 184. Podrobnosti k článkom sú rozpracované vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 543/2011.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood