Facebook Statistics
Značka Kvality

Natura 2000 - Programy starostlivosti o CHVÚ

19-02-2020
Programy starostlivosti o CHVÚ sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva spravidla pre obdobie 30 rokov. Dokumentáciu ochrany prírody a krajiny vypracúva osobitne spôsobilá osoba (§ 55 zákona ) a schvaľuje vláda Slovenskej republiky.


Sprístupnenie cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti

21-11-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejňuje informáciu týkajúcu sa sprístupnenia cvičnej verzie ITMS2014+ používateľom verejnej časti, vydanú DataCentrom ako prevádzkovateľom systému ITMS2014+, dňa 19.11.2016. Primárnym cieľom cvičnej verzie ITMS2014+ je testovanie funkcionalít ITMS2014+ používateľmi verejnej časti, napr. vo veci úpravy formulárov.