Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO: Lesy ako „zelený“ nástroj rozvoja ľudskej spoločnosti

03-10-2012

V termíne 24. až 28. septembra 2012 sa v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) uskutočnilo 21. zasadnutie Výboru pre lesníctvo (COFO 21). Paralelne so zasadnutím sa uskutočnil 3. Svetový týždeň lesov.

COFO je najvyšším štatutárnym orgánom v systéme FAO pre lesníctvo. Zasadnutia výboru sa konajú zvyčajne v dvojročnom pracovnom cykle a poskytujú priestor na diskusiu vedúcich predstaviteľov lesníckeho sektoru a vládnych expertov jednotlivých členských krajín o aktuálnych politických témach, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva.

V rámci zasadnutia boli po prvý krát prezentované najdôležitejšie závery Správy o stave svetových lesov 2012, ktorá je považovaná za najkomplexnejší prehľad informácií o stave a výboji lesov na planéte. Výbor sa ďalej zaoberal niektorými aktuálnymi témami, akými sú uvedenie výstupov summitu Rio+20 do praxe, lepšia integrácia agendy lesov do politík v oblasti životného prostredia a využívania krajiny, zabezpečenie primeraného financovania a poznatkovej bázy pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, dlhodobá stratégia pre hodnotenie lesných zdrojov a iné. V súvislosti s otázkou integrácie lesov naprieč spektrom politických oblastí bol sekretariátom FAO prezentovaný zámer podpory implementácie tzv. integrovaného prístupu využívania krajiny (landscape approach). Výbor prijal k predmetným oblastiam príslušné odporúčania.

Najvýznamnejším bodom programu bolo prijatie odporúčaní k strategickému rámcu a programovým prioritám FAO pre oblasť lesníctva. Výbor prijal stanovisko vo vzťahu k piatim navrhovaným strategickým cieľom FAO. Odporúčania výboru sa vzťahovali najmä na strategický cieľ 2, ktorý priamo adresuje aj sektor lesníctva. Podľa názoru výboru by oblasť lesníctva mala byť lepšie reflektovaná v rámci strategických cieľov FAO. Revidovaný strategický rámec bude predmetom rokovania Programového výboru FAO v novembri 2012 a následne Rady FAO v decembri 2012.

V rámci 3. Svetového týždňa lesov sa uskutočnilo spektrum sprievodných podujatí zameraných na rôzne aspekty lesov a lesníctva významných z hľadiska aktuálneho medzinárodného politického vývoja (príspevok lesov k zelenému hospodárstvu, udržateľnosť produkcie a spotreby, úloha vzdelávania a vedy, zahájenie iniciatívy Forest & Farm Facility, hodnotenie prebiehajúcich iniciatív REDD, FLEGT, iné).

Lesnícky sektor v súčasnosti čelí výzvam, ktoré ho postavili do popredia politického a hospodárskeho diania na globálnej úrovni.

Viac informácií je možné nájsť na webovej lokalite: http://www.fao.org/forestry/cofo/en/


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood