Facebook Statistics

Aktuality

Agrorezort spúšťa podávanie žiadostí na platby pre chovateľov hospodárskych zvierat

15-02-2021

PPA zverejnila oznámenie na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2021. Prostredníctvom týchto platieb budú podporení chovatelia dojčiacich kráv, oviec a kôz. PPA pre zjednodušenie podávania žiadostí, minimalizovanie chybovosti a zefektívnenie čerpania financií, zasiela potenciálnym žiadateľom predtlačené formuláre. Žiadateľ môže o platbu požiadať do konca februára 2021.

PPA ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov (Nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z.), možnosť predkladania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky vybraných kategórií hospodárskych zvierat pre rok 2021.

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov v tých členských štátoch EÚ, ktorých úroveň priamych platieb je pod úrovňou 90 % priemeru EÚ, a ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov.

Chovatelia vybraných kategórií zvierat môžu predkladať žiadosti v termíne od 16. februára 2021 do 28. februára 2021. Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať. Žiadosti budú posudzované podľa podmienok ustanovených v Nariadení vlády SR č. 152/2013 Z. z.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2020 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“)  predtlačené formuláre Identifikačného listu (ďalej len „IL“).

Žiadateľom, ktorí v rámci žiadosti na DJ 2020 žiadali na dojčiace kravy a ovce a kozy, boli na základe údajov z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti na DJ. Predmetné predtlačené formuláre IL a žiadosti budú žiadateľom distribuované e-mailom na adresu uvedenú v IL za rok 2020 od 15.2.2021. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu PPA odporúča obmedziť osobný kontakt so zamestnancami regionálnych pracovísk PPA. Žiadatelia majú možnosť predkladať žiadosť na DJ a IL v elektronickej podobe, podpísané elektronickým podpisom. 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, súvisiacu s ochorením Covid-19, si PPA dovoľuje požiadať žiadateľov, aby primárne využívali elektronické podanie žiadostí (za elektronické podanie sa nepovažuje podanie e-mailom, ale podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy so zaručeným elektronickým podpisom) alebo podanie prostredníctvom poštovej prepravy. V záujme zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci PPA odporúča žiadateľom, aby osobnú návštevu príslušného regionálneho pracoviska využívali len v nevyhnutných prípadoch a na základe vopred dohodnutého presného termínu návštevy.

Výzva je zverejnená na webovom sídle PPA: https://bit.ly/3jNSV4e


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood