Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Agrorezortu sa záverom roka podaril ďalší úspech v transparentnosti v oblasti agendových informačných systémov

30-12-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) nezaháľa ani na konci roka. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyriešila dlhodobo neriešený problém závislosti dôležitých poľnohospodárskych informačných systémov na dodávateľoch. PPA si týmto úspešným krokom rozviazala ruky pri zabezpečovaní IT služieb pre rezort a pre transparentné obstarávanie softvérov. Ide o ďalší pozitívny krok pre agrorezort pri budovaní otvorenej, čestnej a slobodnej štátnej správy.

Pre efektívne fungovanie PPA sú IT systémy, ako aj ich vytváranie a modernizovanie, neodmysliteľné. V závere roka sa agrorezortu podarilo zabezpečovanie týchto systémov výrazne zefektívniť a odstrániť ťarchu, ktorá výrazne bránila transparentnému napredovaniu. Ide o Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) a Agrárny systém (AGIS), ktoré pre svoju prácu využíva PPA.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia prevádzky informačných systémov, ako aj na potrebu odovzdania licenčných práv dôležitých poľnohospodárskych systémov IACS a AGIS „do rúk" PPA, uzatvorila PPA nové dodatky k existujúcim zmluvám na servisné služby. V týchto dodatkoch sa podarilo odstrániť dlhodobo pretrvávajúcu závislosť PPA na dodávateľoch softvéru, ktorá sa týkala autorských práv k autorským dielam, tzv. vendor lock-in. PPA pri uzatváraní dodatkov postupovala plne podľa stanovených pravidiel Koncepcie nákupu IT vo verejnej správe.

Dodatky podrobnejšie upravujú plynulý prechod poskytovania služieb od dodávateľa na nového riešiteľa, ktorý doposiaľ nebol možný bez poskytnutia súčinnosti doterajšieho dodávateľa. Technické a ekonomické prekážky v podobe neprístupnosti k zdrojovým kódom, technickej a prevádzkovej dokumentácii a nemožnosti vykonávania licenčných práv sa MPRV SR podarilo odstrániť.

„Jedným z hlavných cieľov ministerstva je eliminácia neefektívnych a zastaraných IT systémov a investícia do rozvoja digitalizácie a informatizácie celého rezortu. Chceme sa stať moderným ministerstvom, ktoré využíva IT technológie ako nástroj na transparentnosť, efektivitu, inovácie procesov a poskytovanie služieb našim partnerom. To sa dá dosiahnuť len za predpokladu kvalitného personálneho zabezpečenia. Preto moja vďaka patrí hlavne mladým, zanieteným ľuďom, ktorí pracujú v rezorte a záleží im na rozvoji našej krajiny. Pevne dúfam, že naši poľnohospodári, lesníci, potravinári ocenia inovácie, ktoré im uľahčia život," uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Vladimíra Fabriciusová.

PPA tak dosiahla sprehľadnenie paušálnych služieb, ktoré boli predmetom kritiky zo strany viacerých auditov. Nové dodatky nastavili mieru detailu tak, aby bolo možné jednoznačne určiť rozsah vykonávaných činností v konkrétnom dni, konkrétnym pracovníkom dodávateľa, na úrovni hodín za príslušný mesiac.

Týmto zásahom sa podarilo agentúre dosiahnuť možnosť v budúcnosti prevádzkovať informačné systémy pod jej vlastnou správou, resp. prostredníctvom nového dodávateľa vybraného otvorenou súťažou. PPA sa tak otvorili dvere pre jej efektívnejšie fungovanie a možnosti budovania systémov transparentne, ekonomicky a nezávisle.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood