Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Diskusné fórum o ochrane lesov v kontexte zmeny klímy

25-05-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene diskusné fórum na tému aktuálne prijatej zelenej knihy o ochrane lesov a informáciách o lesoch v Európskej únii. Diskusné fórum sa uskutoční 27. mája 2010 o 10,00 hod. v budove Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 22, Zvolen.

Európska komisia prijala zelenú knihu 1. marca 2010. Zelená kniha sa zaoberá hlavnými výzvami, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva v Európskej únii, prioritne z hľadiska problematiky ochrany lesov a realizácie súvisiacich informačných systémov. Dokument prezentuje nástroje, ktorých využitie prichádza v súčasnosti do úvahy pri ochrane lesov tak na úrovni členských štátov ako aj na úrovni Európskej únie, a nastoľuje súbor otázok súvisiacich s možnosťami navrhovaných budúcich politických opatrení. Identifikované otázky by mali byť východiskom pre verejné konzultácie k dokumentu. Prijatie zelenej knihy vyplynulo zo záverov bielej knihy Európskej komisie o prispôsobení sa zmene klímy, ktorá bola prijatá v apríli 2009.

Pretože politika v odvetví lesného hospodárstva patrí primárne do kompetencie členských štátov, očakávaná verejná diskusia by sa mala sústrediť na to, ako sa v dôsledku zmeny klímy menia podmienky obhospodarovania a ochrany lesov v Európe a ako by sa z tohto hľadiska mala ďalej vyvíjať politika Európskej únie, aby vo väčšej miere prispela k politikám a iniciatívam členských štátov v tejto oblasti.

Cieľom diskusného fóra je podporiť verejnú diskusiu v Slovenskej republike o otázkach ochrany lesov ako integrálnej súčasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a to najmä v kontexte prebiehajúcej zmeny klímy. Výstupy fóra by mali byť podkladom pre prípravu národnej pozície k zelenej knihe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood