Facebook Statistics

Aktuality

Informácia o realizácii systému podpory euroregionálnych aktivít za rok 2005

07-04-2006

Vláda SR na základe svojich uznesení od roku 1999 podporuje inštitucionalizovanie euroregionálnych aktivít a finančne podporuje aktivity euroregionálnych združení.

Spolupráca Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR) a euroregionálnych združení v Slovenskej republike sa uskutočnila v roku 2005 na základe systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005 a 2006 (SPERA) schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 246/2005 zo 6. apríla 2005. Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle tohto uznesenia zriadil odbornú hodnotiacu komisiu systému podpory euroregionálnych aktivít, ktorá pozostávala zo zástupcov relevantných rezortov (ÚV SR, MF SR, MH SR, MŽP SR, MDPT SR, MV SR, MZV SR, MP SR, MK SR, MPSVR SR, MZ SR a MVRR SR). Na základe odporúčaní tejto komisie rozhodol minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o pridelení účelovej dotácie na projekty a podpory na činnosť regionálneho združenia zaregistrovaného na území Slovenskej republiky.

Dokument na stiahnutie :  zip icon

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood