Facebook Statistics

Aktuality

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu podporil slovenského vedca formou krátkodobého vedeckého štipendia

25-07-2019

Ivan Sačkov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene získal z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) individuálne štipendium na Nórskej univerzite prírodných vied v trvaní šestnástich týždňov. Vedecký pobyt bol zameraný na rozvoj inovatívnych metód inventarizácie lesa založenej na kombinácií dát z rôznych platforiem diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Súčasťou kooperácie boli vedecké semináre, nové publikácie a vývoj nástrojov pre DPZ-inventarizáciu lesa, ktorá je ľahko aplikovateľná, použiteľná na rôznych úrovniach a časovo úsporná.

  • Prvý štipendijný pobyt udelený pre SR z Programu OECD pre agrárnu vedu.
  • Prvým štipendistom SR je vedecký pracovník Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
  • SR úspešne čerpá prostriedky z OECD určené na podporu agrárnej vedy.
  • Návratnosť členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií.
  • Ďalší príspevok rezortu k šíreniu dobrého mena SR v OECD.

Kooperatívny výskumný program OECD pre riadenie biologických zdrojov pre trvalo udržateľné poľnohospodárske systémy (ďalej Program CRP) prostredníctvom výzvy na rok 2019 udelil individuálne štipendium vedcovi zo Slovenska po prvýkrát. Ivan Sačkov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene tak mohol pôsobiť od 1. marca do 30. júna 2019 na Nórskej univerzite prírodných vied. Svoj pobyt absolvoval v medzinárodnom kolektíve prestížnej výskumnej skupiny pre inventarizáciu a monitoring lesov, ktorú vedie prof. Neasset.

Vedecký pobyt bol zameraný na rozvoj inovatívnych metód inventarizácie lesa založenej na kombinácii dát z rôznych platforiem DPZ. Súčasťou priamej kooperácie boli nasledovné aktivity:

  • Formalizácia jadra algoritmu pre DPZ-inventarizáciu lesa na základe tzv. „Area-Based Approach“,
  • spracovanie prípadovej štúdie zameranej na integráciu dát z leteckého laserového skenovania a optických, ako aj radarových satelitných dát za účelom odhadu porastovej zásoby,
  • organizovanie vedeckých seminárov pre študentov, vedcov a akademických pracovníkov,
  • publikovanie vedeckého príspevku vo vedeckom časopise Remote Sensing (ISSN 2072-4292).

„V konečnom dôsledku výsledky vedeckého pobytu prispeli nie len k rozvoju a zdieľaniu vedeckých poznatkov, ale aj k progresu v zabezpečení reálnych nástrojov pre inovatívne zisťovanie stavu a vývoja lesných ekosystémov na základe dát DPZ. Táto činnosť je pritom základným predpokladom pre efektívne využívanie produkčných, ale aj mimoprodukčných funkcií lesa, pretože získaná informačná báza je nenahraditeľným podkladom pre činnosť racionálneho manažmentu v oblasti lesného hospodárstva, životného prostredia, protipovodňovej ochrany, urbanistického plánovania, ako aj iných oblastí, kde sú tieto informácie využiteľné“, povedal o prínosoch štipendijného pobytu Ivan Sačkov.

Program CRP je zameraný na rozvoj a zdieľanie vedeckých poznatkov za účelom ich aplikácie v riadení politík týkajúcich sa trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, rybného a lesného hospodárstva.

Doteraz SR z tohto jedinečného programu OECD čerpala príspevok na organizáciu dvoch úspešných medzinárodných vedeckých konferencií (Nitra, 2015 a Bratislava, 2018).

Slovenskí vedci a inštitúcie majú až do 10. septembra 2019 možnosť požiadať o kofinancovanie z Programu CRP pre obe formy podpory na rok 2020 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1149&navID2=1149&sID=32&id=14158. Informácie sú dostupné na www.oecd.org/agriculture/crp alebo u národnej korešpondentky na adrese: kristina.gendova@land.gov.sk.

Ďalšie užitočné linky súvisiace so štipendijným pobytom:


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood