Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Bíreš rokoval s českým ministrom pôdohospodárstva Výborným

18-07-2023

Včera sa v obci Horní Lideč (ČR) uskutočnilo bilaterálne rokovanie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Jozefa Bíreša s ministrom pôdohospodárstva Českej republiky Marekom Výborným. Išlo o prvé vzájomné stretnutie od vymenovania oboch ministrov do funkcií. Medzi témami dominovali najmä aktuálna situácia na trhu v súvislosti so zvýšeným importom poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny, formulovanie spoločných pozícii vo vzťahu k novo-predstaveným prioritám španielskeho predsedníctva v Rade EÚ a spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny.

„Tradície sa dodržiavajú, dlhodobo máme s Českou republikou veľmi dobré vzťahy, aj preto  som s potešením prijal pozvanie na dnešné stretnutie. Budeme na tom naďalej stavať aj v rámci pôdohospodárstva,“ povedal v úvode rokovania minister Bíreš, ktorý odovzdal predsednícku štafetu ministrovi Výbornému a zaželal ČR úspešný priebeh predsedníctva. Obe strany vyzdvihli dôležitosť vyšehradskej spolupráce a koordinovanie spoločných pozícii aj na úrovni EÚ. Minister Výborný zároveň informoval, že prvé stretnutie agroministrov, pod záštitou CZ V4 PRES, sa uskutoční v októbri 2023 v Znojme.

Rokovanie bolo venované aj riešeniu nadmerného importu poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. Delegácie vyjadrili znepokojenie nad súčasnou situáciou, ktorá negatívne vplýva na európsky, ako aj domáci trh. Minister Výborný zároveň zdôraznil, že je potrebné hľadať spoločné riešenia. V tomto kontexte bude dôležité aj nasledujúce zasadnutie Rady AGRIFISH (25.7.).

„Slovensko opakovane poukazuje na rastúce importy z UA, najmä pokiaľ ide o obilie, vajcia, med a cukor. Zrušenie dovozného cla na poľnohospodársku produkciu z UA môže destabilizovať trh a stavia našich producentov do konkurenčnej nevýhody,“ uviedol Bíreš. Obe strany taktiež uvítali spustenie platformy koridorov solidarity, keďže výnimočné opatrenia sú len krátkodobé a je nevyhnutné hľadať systémové riešenia, fungujúce v dlhodobom časovom horizonte. Počas diskusie minister Bíreš vyzdvihol aj aktivity tzv. „EÚ 5-ky“ (SK, PL, HU, RO a BG), za účelom zlepšenia aktuálnej situácie a zamedzenia ohrozeniu spoločného trhu EÚ. Najbližšie stretnutie uvedeného zoskupenia sa uskutoční už túto stredu (19.7.) vo Varšave, pričom hlavným výstupom stretnutia bude prijatie spoločného vyhlásenia ministrov, v ktorom budú členské štáty od EK požadovať predĺženie mimoriadneho opatrenia minimálne do konca roka 2023.

Delegácie spoločne hovorili aj o prioritách španielskeho predsedníctva v Rade EÚ; konkrétne ide o návrhy nariadení o rastlinnom a lesnom rozmnožovacom materiály, nových genómových technikách, návrh nariadenia o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov (SUR) a v neposlednom rade revidované nariadenie k dobrým životným podmienkam zvierat (animal welfare). Obaja ministri zhodne poukázali na ambicióznosť predstavených návrhov.  

Čo sa týka prvých troch návrhov nariadení (rastlinný a lesný rozmnožovací materiál a genómové techniky) legislatívne návrhy boli predstavené len nedávno, z tohto dôvodu bude môcť Slovensko zaujať stanovisko až po ďalších diskusiách. Je však nevyhnutné aby boli zohľadnené špecifiká jednotlivých členských štátov. CZ MIN zdôraznil, že je potrebné položiť si otázku či zamýšľaná harmonizácia legislatívy bude naozaj zjednodušením, keďže môže viesť k množstvu ďalších sekundárnych aktov. Pokiaľ ide o genómové techniky ministri zaujali súhlasné stanovisko k aplikácii nových technológií v poľnohospodárstve, avšak len za predpokladu, že nebude ohrozená konkurencieschopnosť domácich producentov. V otázke návrhu nariadenia o SUR, minister Bíreš konštatoval, že zverejnená dopadová štúdia Komisie neodstránila naše obavy, pokiaľ ide o vplyv stanovených cieľov na poľnohospodársku výrobu jednotlivých štátov. SK problematicky vníma najmä to, že návrh nezohľadňuje rozdielne východiskové pozície ČŠ. CZ minister zaujal obdobné stanovisko, a zároveň doplnil, že je nevyhnutné zabezpečiť spravodlivé nastavenie legislatívy v rámci celej EÚ. Čo sa týka revidovanej legislatívy k „animal welfare“, oba rezorty vítajú zámer zlepšovania podmienok zvierat, zmeny však musia byť prijaté postupne a so zohľadnením aktuálnej situácie v celom sektore.

V závere rokovania delegácie potvrdili záujem aj naďalej pokračovať vo fungujúcej bilaterálnej spolupráci a presadzovať spoločné postoje aj na pôde inštitúcií EÚ.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood