Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Samuel Vlčan ocenil prácu poľovníkov

05-09-2022

Na Celoslovenských poľovníckych slávnostiach Dni sv. Huberta, ktoré sa pravidelne konajú v areáli Múzea vo Svätom Antone, sa zúčastnil aj šéf agrorezortu. Dvojdňovú oslavu s bohatým a poučným programom otvoril minister Samuel Vlčan slávnostným príhovorom, po ktorom udelil rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa významnou mierou a praktickou činnosťou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva.

Jubilejný 30. ročník Dní svätého Huberta sa konal pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Slovenského poľovníckeho zväzu. Aj počas tohtoročných osláv boli pre návštevníkov Múzea vo Sv. Antone, ktoré si zároveň  pripomína 60. výročie vzniku, pripravené zaujímavé výstavy a podujatia približujúce poslanie poľovníctva, ktorým je najmä ochrana životného prostredia.

Slávnosť Dni sv. Huberta bola zároveň vhodnou príležitosťou na ocenenie zaslúžilých pracovníkov lesného hospodárstva a poľovníctva.

Minister agrorezortu udelil rezortné vyznamenanie II. stupňa:

Ing. Jánovi Juricovi, generálnemu riaditeľovi Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. za rozvoj a moderné riadenie podniku a zveľaďovanie poľovných revírov v užívaní štátneho podniku

Rudolfovi Stejskalovi, bývalému pracovníkovi Lesov SR, š. p. za celoživotnú prácu a rozvoj poľovníctva na Hornej Nitre a výrazný prínos v komplexnom manažmente medveďa hnedého na Hornej Nitre

Rezortné vyznamenanie III. stupňa si z rúk S. Vlčana prevzali:

Peter Šomek, redaktor poľovníckych publikácií, spoluautor registrovanej ochrannej značky Dni sv. Huberta, spoluzakladateľ Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, za organizačné zabezpečenie všetkých významných podujatí Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, tvorbu propagačných materiálov a fotodokumentáciu

Ing. Margita Peťovská, vedúca kancelárie Slovenskej poľovníckej komory Považská Bystrica, za organizovanie osvetových a kultúrnych podujatí, úspešne pedagogicky a odborne vedie Krúžok mladých priateľov poľovníctva a prírody

Ing. Ľubomír Árvay,  pracovník Lesy SR, š. p. odštepný závod Východ, za celoživotnú prácu, hlavne za dosiahnuté výsledky v chove zveri v režijných revíroch štátnych lesov a rozvoj zvernice Betliar

Ivan Sopko, pracovník Lesy SR, š. p. odštepný závod Východ a vedúci Lesnej správy Jasov,  za celoživotnú prácu a dosiahnuté výsledky  v chove zveri  a za rozvoj a zveľaďovanie režijných revírov štátnych lesov

Ing. Ján Nôžka, pracovník Lesy SR, š. p., odštepný závod Poľana, za zveľaďovanie režijných revírov štátnych lesov a za rozvoj a chov jelenej zveri v Chránenej poľovnej oblasti Poľana

Ing. Štefan Čuvala, bývalý pracovník štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, odštepný závod Malacky, za celoživotnú  prácu v oblasti poľovníctva, za zveľaďovanie a starostlivosť o poľovné revíry v užívaní Vojenských lesov a majetkov SR

Ing. Ľudovít Zvalený, pracovník štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p.,  Odštepný závod Kežmarok, za cieľavedomý rozvoj poľovníctva, zveľaďovanie a starostlivosť o poľovné revíry v užívaní Vojenských lesov a majetkov SR, predseda komisie pre poľovníctvo a životné prostredie pri Obvodnej poľovníckej komore Levoča

Ing. Marián Hojdan, pracovník štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR, š. p., odštepného závodu Kamenica nad Cirochou, za cieľavedomý rozvoj poľovníctva, zveľaďovanie a starostlivosť o poľovné revíry v užívaní Vojenských lesov a majetkov SR, člen klubu chovateľov tatranských duričov, spoluorganizátor poľovníckych výstav.

Minister Vlčan sa všetkým poďakoval a ukončil odovzdávanie vyznamenaní slovami „Všetkým oceneným srdečne blahoželám a teší ma keď vidím, že poľovníctvo sa rozvíja v súlade s celospoločenskými záujmami s ohľadom na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a ochranu životného prostredia.“​ 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood