Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Samuel Vlčan vymenoval generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií

04-05-2023

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan dnes vymenoval a uviedol do funkcie nového generálneho riaditeľa Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) Ing. Tibora Kőszeghyho, MPH.

IZPI vznikol  1. 1. 2023 začlenením Agroinštitútu Nitra, š. p. do štátnej príspevkovej organizácie Agentúry pre rozvoj vidieka a zmenou názvu Agentúry pre rozvoj vidieka na Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií. IZPI je  príspevková organizácia zriadená  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá zabezpečuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru. Rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania rozpracováva do konkrétnych vzdelávacích programov,  modulov a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo www.agroporadenstvo.sk.

Kompletné informácie z výberového konania (vrátane záznamu z verejného vypočutia) sú zverejnené: https://lnk.sk/rwor

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood