Facebook Statistics

Aktuality

Minister Vlčan na stretnutí predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky

22-04-2022

Bezpečnosť a kvalita potravín, spolupráca v oblasti cieľov stratégie F2F, opatrenia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ale aj spolupráca v oblasti výskumu a inovácií pre rozvoj potravinových systémov a bio-hospodárstva boli témami rokovania ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuela Vlčana s poľským rezortným partnerom (Henryk Kowalczyk) počas stretnutia delegácií vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky, v piatok 22. apríla vo Vyšných Ružbachoch.

„Aj napriek zisteným nedostatkom v rámci realizovaných kontrol som presvedčený o tom, že zaistenie bezpečných a kvalitných potravín je pre obe naše krajiny prioritou. V tomto kontexte zdôrazňujem význam efektívneho kontrolného systému, ktorý prispeje k odstráneniu nedostatkov a zamedzí ich výskytu v ďalšom období, aby sme tak mohli pokračovať v dobre nastavenej spolupráci,“ uviedol k bezpečnosti potravín minister Samuel Vlčan.

V súvislosti so spoluprácou v oblasti cieľov stratégie F2F pre prípravky na ochranu rastlín a hnojív a v spojitosti s pripravovanou súvisiacou legislatívou EÚ S. Vlčan povedal, že dôležité bude zamerať sa na presadzovanie prvkov precízneho poľnohospodárstva, využívanie živín z alternatívnych zdrojov a znižovanie závislosti od priemyselne vyrábaných hnojív. Ďalej zdôraznil, že nové nariadenie musí nielen prispievať k zníženiu rizík spojených s používaním prípravkov na ochranu rastlín, ale zároveň rešpektovať princíp subsidiarity a zohľadniť rozdiely medzi členskými štátmi a ich špecifiká.

Delegácie sa dotkli aj témy možných opatrení, ktoré sa majú prijať na poľnohospodárskych trhoch vzhľadom na ruský útok na Ukrajinu a zvýšenie cien surovín a krmív. „Sme si vedomí toho, že súčasná kríza povedie k nárastu vstupných nákladov do poľnohospodárskej produkcie (vysoké ceny krmív a hnojív). Znepokojivý je aj rast nákupných cien jatočných ošípaných a surového kravského mlieka,“ povedal minister Vlčan. So stúpajúcimi nákladmi aj v ďalších článkoch dodávateľsko-odbytového reťazca porastú aj spotrebiteľské ceny potravín, čo môže výrazne vplyvniť aj kúpyschopnosť obyvateľstva. Aj preto minister ocenil aktívne kroky Komisie a predstavený balík opatrení, vrátanie  poskytnutia výnimočnej pomoci pre výrobcov v sektoroch ovplyvnených narušením trhu, ako aj možnosť poskytnutia dodatočnej podpory až do výšky 200 %. „Vítame aj schválené odchýlky od greeningovej povinnosti. Ďalej považujeme za kľúčové zabezpečiť dostatočné dodávky potravín v rámci EÚ, ale aj vo vzťahu k tretím krajinám a zaistiť potravinovú sebestačnosť a odolnosť agrosektora na európskej, ako aj národnej úrovni,“ povedal minister.

Témou rokovania bola aj spolupráca v oblasti výskumu a inovácií pre rozvoj potravinových systémov a bio-hospodárstva. SR má záujem posilňovať aktivity a spoluprácu s poľskými výskumnými pracoviskami, a to aj prostredníctvom zapojenia sa do projektov Horizon Europe, spolupráca v oblasti rozvoja biohospodárstva v makroregióne V4+7 v rámci Iniciatívy BIOEAST, ako aj spoločné riešenia v oblasti programov (napr. INTERREG) a príprava výziev prispievajúcich k rozvoju regiónov SK a PL.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood