Facebook Statistics

Aktuality

Ministri v Bruseli rokovali o aktuálnej situácii na trhu po invázii na Ukrajinu a o procese schvaľovania strategických plánov

22-03-2022

V pondelok 21. 3. 2022 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH, na ktorom Slovenskú republiku zastupovala generálna tajomníčka služobného úradu MPRV Zuzana Nouzovská. Ministri sa počas rokovaní zamerali najmä na aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu, ktorá okrem dopadov na globálne a európske dodávky potravín priniesla výrazný nárast cien poľnohospodárskych vstupov.

Komisia v reakcii na krízu pripravila zoznam opatrení zameraných na pomoc sektoru, vrátane historicky prvého využitia krízovej rezervy, ktoré by mala zverejniť v Oznámení k potravinovej bezpečnosti dňa 23.03.2022.

Členské štáty počas zasadnutia podporili navrhované opatrenia, Slovensko by však podľa generálnej tajomníčky privítalo aj zavedenie podobného opatrenia v rámci druhého piliera, ako tomu bolo počas pandémie. Zavedenie daného opatrenia by členským štátom umožnilo poskytnúť okamžité finančné prostriedky na pomoc poľnohospodárom. Komisia však počas zasadnutia potvrdila, že využitiu takéhoto druhu podpory nie je naklonená. 

V rámci zasadnutia sa delegáciám z Kyjeva prihovoril aj ukrajinský minister poľnohospodárstva Roman Leščenko, ktorý poďakoval ministrom za podporu v ťažkých časoch, poskytol aktuálne informácie o prebiehajúcej kríze a požiadal o poskytnutie finančnej pomoci pre poľnohospodársky sektor. Minister Leščenko zároveň požiadal členské štáty o pomoc pri vzdelávaní utečencov v oblasti poľnohospodárstva, nakoľko práve poľnohospodárstvo bude prvým sektorom, ktorý budú musieť obnoviť po skončení konfliktu.  

Delegácie tiež diskutovali o procese schvaľovania strategických plánov SPP. Podľa Nouzovskej strategické plány predstavujú budúcnosť poľnohospodárskeho sektora a je preto nevyhnutné zabezpečiť ich včasné schválenie.  „Poľnohospodári potrebujú dostatočný čas na to, aby sa pripravili na implementáciu novej SPP, aj vzhľadom na to, že získanie niektorých platieb je naviazané na úpravu osevných postupov. Schvaľovanie strategických plánov by taktiež malo byť založené jedine na právne záväzných predpisoch a malo by hodnotiť esenciálne otázky“, doplnila generálna tajomníčka Nouzovská.  Komisia ministrov informovala, že v priebehu najbližších týždňov členské štáty obdržia pripomienky k svojím strategickým plánom. Členské štáty následne budú pracovať na zosúladení svojich plánov s pripomienkami Komisie.

Komisár Wojciechowski však ministrov upozornil, že štáty budú mať priestor na úpravu svojich plánov, aby lepšie reagovali na potreby vychádzajúce z práve prebiehajúcej krízy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood