Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Nariadenie EÚ proti globálnemu odlesňovaniu v Úradnom vestníku EÚ

09-06-2023

Dňa 9. júna 2023 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnené nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a ich vývoze z Únie a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Nariadenie upravuje povinnosti hospodárskych subjektov a obchodníkov, ktorí na trhu Únie umiestňujú, sprístupňujú alebo z neho vyvážajú komodity ako hovädzí dobytok, kakao, káva, palmový olej, kaučuk, sója a drevo a výrobky z nich. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravuje k nariadeniu informačný deň formou videokonferencie. 

EUR-Lex - L:2023:150:TOC - SK - EUR-Lex (europa.eu)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood