Facebook Statistics

Aktuality

Návrh systému riadenia rizík v poľnohospodárstve (rizikový fond) – predbežná informácia

25-05-2020

S cieľom uskutočniť verejnú diskusiu k závažnej celospoločenskej téme, ktorou je potreba riadenia rizík v poľnohospodárstve, si vás dovoľujeme informovať o zverejnení predbežnej informácie o návrhu systému riadenia rizík v poľnohospodárstve. Predbežná informácia obsahuje predkladaciu správu, analýzu vplyvov, doložku vplyvov, vlastný materiál, obsahovú náplň zákona o rizikovom fonde, schému fungovania rizikového fondu a prehľad nástrojov riadenia rizík v poľnohospodárstve v rámci členských krajín EÚ. Konečným výsledkom tejto diskusie a výstupom z tohto materiálu je návrh zákona o fonde ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.

Prílohy k predbežnej informácii sú totožné s podkladmi pre konzultácie s dotknutou podnikovou sférou.

Materiál je možné pripomienkovať v lehote 10 pracovných dní od zverejnenia na portály SLOV-LEX a je dostupný tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/83.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood