Facebook Statistics

Aktuality

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA

19-01-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
Odbor bezpečnosti potravín a výživy
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava


Link na Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA): http://www.efsa.europa.eu/


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood