Facebook Statistics

Aktuality

Nová vyhláška o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

29-12-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola uverejnená vyhláška MPRV SR a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od 01. januára 2022.

Vyhláškou sa upravujú podrobnosti týkajúce sa prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL), prebudovy lesa na PBHL vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa, modelov hospodárenia lesa hrúbkových tried, podrobného zisťovania stavu lesa vo väzbe na zisťovanie zásob dreva v lese vekových tried a v lese hrúbkových tried, ako aj podrobnosti o možnostiach použitia obnovných rubov pri uplatňovaní maloplošnej formy podrastového hospodárskeho spôsobu. Zároveň sa dopĺňa charakteristika niektorých subkategórií lesov osobitného určenia s osobitným dôrazom na lesy v lesnícky významnom území – pralesy.

Znenie jednotlivých ustanovení vyhlášky vychádza aj z podnetov a podkladov odbornej lesníckej verejnosti vrátane podnetov správcov lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, Národného lesníckeho centra, Spolku taxátorov Slovenska a ProSilva Slovensko.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood