Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

O „Zelenú naftu 2020“ požiadalo 2 331 poľnohospodárov

16-10-2020

PPA ukončila prijímanie žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia „Zelená nafta 2020“. Spolu 2 331 chovateľov hospodárskych zvierat a pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby požiadalo o sumu vo výške 26,38 mil. EUR. Ide o doteraz najväčší počet žiadateľov a najvyššiu požadovanú sumu. Opatrenie má priniesť vyššiu efektívnosť rastlinnej a živočíšnej výroby a tiež zvýšenie konkurencieschopnosti našich farmárov.

PPA na základe schémy štátnej pomoci na poskytovanie finančnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach „Zelená nafta“ zverejnila v roku 2020 dve výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z tohto opatrenia. V rámci prvej výzvy (17. 08. 2020 – 18. 09. 2020) bolo prijatých 2 247 žiadostí na sumu takmer 26,1 mil. EUR. V rámci druhej výzvy (07. 10. 2020 – 13. 10. 2020) bolo prijatých 84 žiadostí vo výške takmer 274 tis. EUR. O celkovú sumu 26,38 mil. EUR požiadalo spolu 2 331 pestovateľov rastlinnej výroby a chovateľov hospodárskych zvierat. Po ukončení administrácie PPA  na svojom webovom sídle zverejní zoznam schválených uchádzačov o podporu, ako aj výšku schválenej podpory.

V porovnaní s predošlým rokom stúpol počet žiadateľov, ako aj celková požadovaná suma.  V roku 2019 o dotáciu požiadalo 2 213 subjektov, z čoho 2 031 subjektom bola táto podpora aj schválená a vyplatená. Spolu sa v roku 2019 vyčerpalo 23 038 724,78 EUR. V tomto roku sa tak očakáva vyšší počet schválených žiadostí, ako aj väčší objem vyplatených finančných prostriedkov. 

Aktuálne sa začali žiadosti administrovať. PPA bude s uchádzačmi o dotáciu komunikovať prostredníctvom systému ITMS2014+ a e-mailových schránok, ktoré si v systéme zadali ako kontaktné adresy. Žiadatelia by si preto mali priebežne kontrolovať svoje e-mailové schránky.

„Zelená nafta“ je systémová štátna podpora v agrosektore. Poľnohospodári prostredníctvom tejto štátnej pomoci môžu získať dotáciu vo výške časti spotrebnej dane zo spotrebovaných minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty. Podpora je pritom priamo naviazaná na produkciu. Oprávnení žiadatelia môžu z tohto opatrenia získať finančné prostriedky na podporu špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe je podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, ale aj hydiny. V rastlinnej výrobe ide predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ale napríklad aj zemiaky, či cukrovú repu. Nechýbajú ani olejniny ako mak, či ľan. Podporené bude tiež pestovanie chmeľu, viniča, či liečivých rastlín. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood