Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Odštartoval II. ročník súťaže PODPOR SVOJ ODBOR

18-09-2020

Študenti stredných odborných škôl poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho  zamerania budú opäť prostredníctvom krátkych videí o svojom študijnom alebo učebnom odbore inšpirovať žiakov základných škôl k výberu povolania. Žiaci základných škôl pod vedením kariérového poradcu alebo triedneho učiteľa zrealizujú triednu „videoochutnávku“ odborov, ktoré nájdu na YOUTUBE kanáli PODPOR SVOJ ODBOR a obohatia svoje poznatky o povolaniach v agropotravinárskom a lesníckom sektore. Viac informácií k súťaží nájdete na www.podporodbor.sk

Od 15. septembra 2020 spustila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora II. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity PODPOR SVOJ ODBOR. Študenti stredných odborných škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo budú opäť inšpirovať žiakov základných škôl prostredníctvom krátkych videí a pomáhať im pri rozhodovaní, na akú strednú školu pôjdu študovať po ukončení 9. ročníka.

Žiaci základných škôl budú o videách diskutovať a hodnotiť ich spolu s triednymi učiteľmi či kariérovými poradcami. Registrácia do súťaže PODPOR SVOJ ODBOR pre stredné školy trvá od 15.9.2020 do 15.10.2020. Súťažné videá môžu študenti zasielať do 30.11.2020.

Základné školy sa budú môcť registrovať od 1.11.2020 do 30.11.2020 a vyplnené súťažné dotazníky zasielať do 15.2.2021. Elektronická registrácia a podrobné informácie k forme a spôsobu zasielania súťažných príspevkov sú prístupné na www.podporodbor.sk. Výsledky súťaže PODPOR SVOJ ODBOR budú zverejnené do 28.2.2021.

Cieľom aktivity je zaujímavo predstaviť poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke odbory na stredných školách a tým podporiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách poskytujúcich vzdelávanie v poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych odboroch. Zároveň má projekt za cieľ prebudiť všetkých tvorivých žiakov na stredných školách, aby svojimi nápaditými krátkymi videami prispeli k zlepšeniu imidžu agropotravinárstva a lesníctva a k zviditeľneniu svojej strednej odbornej školy. 

Aktivita PODPOR SVOJ ODBOR spája stredné a základné školy. Jedným z hlavných zámerov je podporiť prácu kariérových poradcov na základných školách, pri zosúladení kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami.

Krátke videá študentov stredných škôl o odboroch v ktorých študujú sú preto následne vzdelávacou a súťažnou formou „videoochutnávky prepojené s triednymi kolektívmi žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ich triednych učiteľov a kariérových poradcov.

Kariérovým poradcom je na www.podporodbor.sk venovaná samostatná časť, kde nájdu mnoho zaujímavých informácií o poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych stredoškolských odboroch a pracovné listy pre žiakov II. stupňa základných škôl o agropotravinárskych a lesníckych povolaniach.     

Záštitu nad II. ročníkom súťažno-vzdelávacej aktivity PODPOR SVOJ ODBOR prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré projekt aj finančne podporilo. Odborným partnerom je Slovenská lesnícka komora

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood