Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

PPA spustila vyplácanie preddavkov pre chovateľov hospodárskych zvierat

27-10-2020

PPA začala vyplácať preddavky na priame podpory pre poľnohospodárov. Chovatelia hospodárskych zvierat, ktorí splnili podmienky, môžu získať až polovicu priamych platieb vo forme preddavkov už koncom tohto roka. Agrerozort tak do konca roka vyplatí 6 354 úspešným žiadateľom takmer 20 mil. eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyplatí prostredníctvom PPA preddavky na priame podpory na podporné schémy viazaných priamych platieb. Ide o platby na chov bahníc, jariek a kôz, na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka a platby na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka. 

PPA vykonala administratívnu kontrolu žiadostí vrátane krížových kontrol plnenia kritérií oprávnenosti a plnenia podmienok krížového plnenia a obstarala si potrebné podklady, ktorými sú podania, vyjadrenia účastníka konania, dôkazy, ako aj výsledky uskutočnených kontrol na mieste.

MPRV SR pre rok 2020 určilo 50 % výšku zálohových platieb, ktorá predstavuje maximálnu možnú úroveň v zmysle pravidiel EÚ. Agrorezort stanovil pre rok 2020 sadzby pri platbe na chov bahníc, jariek a kôz v sume 17,13 EUR/ks, pri platbe na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka v sume 168,62 EUR/ks a pri platbe na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka v sume 249,66 EUR/ks.

Na základe splnenia legislatívnych podmienok a zabezpečenia technických prostriedkov sa začali 23.10.2020 vyplácať preddavky vo výške 50 % pre 6 354 žiadateľov, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie platieb, v celkovej sume 19 464 089,55 EUR.

Agrorezort však chovateľov dôrazne upozorňuje, že Oznámenia o poskytnutí zálohovej platby bude Pôdohospodárska platobná agentúra v roku 2020 doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si žiadatelia, ktorí majú aktívne elektronické schránky, v najbližších dňoch skontrolovali doručené dokumenty. Žiadateľom, ktorí nemajú aktívne elektronické schránky, budú doručené listinné rovnopisy Oznámení o poskytnutí zálohovej platby poštou.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood