Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

PPA zverejnila výzvy na podporu predaja konečnému spotrebiteľovi

01-02-2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že dňa 1.2.2012 bolo na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk zverejnené vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na nasledovné opatrenia:

1.1 Modernizácia fariem
a
1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora bude prioritne zameraná na priamy predaj vlastnej produkcie žiadateľa určenej na ľudskú spotrebu konečnému spotrebiteľovi a/alebo iným maloobchodným prevádzkarniam.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood