Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Predbežná informácia podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

08-09-2016
  1. Pripravovaný právny predpis:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorým sa zrušuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

  1. Základné ciele právnej úpravy:

Účelom návrhu zákona je upraviť postup a podmienky poskytovania podpory, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti s poskytovaním podpory, konanie vo veci žiadosti
o priame podpory a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom.

Účelom návrhu zákona je tiež úprava pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

  1. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu:

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2.

Kontaktné údaje

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59266235; +421 2 59266299
email: [email protected], [email protected]

  1. Predkladaný termín začatia pripomienkového konania

október 2016

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood