Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Predsedníctvo Slovenska v Európskej regionálnej skupine FAO

17-01-2024

Slovensko je od 1. januára 2024 predsedníckou krajinou v rámci 48 člennej Európskej regionálnej skupiny FAO (European Regional Group - ERG). Polročnému mandátu bude predsedať Stály predstaviteľ SR pri FAO M. Hudec.

Obdobie slovenského predsedníctva je príležitosťou na aktívne podieľanie sa na tvorbe politík a noriem, prezentáciu slovenského poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva, možností regionálnej spolupráce a predstavenia slovenských expertov vo výkonných skupinách FAO. Úlohou Slovenska bude medzi iným aj spoluorganizácia Európskej regionálnej konferencie, ktorá sa bude tento rok konať v máji v Moldavsku. V rámci skupiny ERG platí rotujúce členstvo, v predchádzajúcom období skupine predsedalo Srbsko, v druhom polroku od nás predsedníctvo preberie Slovinsko.

Sedem regionálnych skupín je neformálnym koordinačným formátom spájajúcim krajiny jednotlivých geografických oblastí, ktorých úlohou je diskutovať o prioritách, aktívne sa podieľať na schvaľovaní záväzných noriem a štandardov v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia rastlín a zvierat, nominovať zástupcov do výkonných výborov FAO a pripravovať regionálne konferencie.

Regionálne konferencie FAO sú oficiálnym fórom, na ktorom sa stretávajú ministri poľnohospodárstva z jednotlivých geografických regiónov, aby prediskutovali výzvy a prioritné oblasti súvisiace s potravinami a poľnohospodárstvom, s cieľom podporiť regionálnu súdržnosť v globálnych politikách a politických otázkach a následne prezentovať regionálne výsledky Konferencii FAO. Regionálne konferencie sú organizované každé dva roky a sú najvyšším riadiacim orgánom na regionálnej úrovni, nevyhnutné na zabezpečenie efektívnosti regionálnej práce FAO a definovanie prioritných oblastí práce na dvojročné obdobie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood