Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Projekt LEADER - oznam

02-05-2006

MP SR oznamuje, že vo vyhlásenej verejnej súťaži pre komponent A1 projektu (Ref. č.: CS-CQ/A1/1) “Technická pomoc pri príprave programu Leader v Slovenskej republike” financovaného z úveru Svetovej banky, bol v rámci výberového konania úspešný nasledovný kandidát: VVMZ East European Investments Service, Holandsko. Následne bola podpísaná zmluva medzi predmetným dodávateľom služby a MP SR. Komponent sa vzťahuje na vypracovanie štúdie zameranej na odporučenie úrovne decentralizácie rozhodovacích právomocí v rámci osi Leader a optimálneho systému spolufinancovania projektov Leader v Slovenskej republike.

Vo vyhlásenej verejnej súťaži pre komponent B1 projektu (Ref. č.: CS-CQ/B1/1) “Technická pomoc pri príprave programu Leader v Slovenskej republike” financovaného z úveru Svetovej banky, bol v rámci výberového konania úspešný nasledovný kandidát: VVMZ East European Investments Service, Holandsko. Následne bola podpísaná zmluva medzi predmetným dodávateľom služby a MP SR. Komponent sa vzťahuje na dokončenie mapovania slovenských vidieckych oblastí s dôrazom na identifikáciu najvhodnejších regiónov pre prístup Leader.

Vo vyhlásenej verejnej súťaži pre komponent D1 projektu (Ref. č.: CS-CQ/D1/1)“Technická pomoc pri príprave programu Leader v Slovenskej republike” financovaného z úveru Svetovej banky, bol v rámci výberového konania úspešný nasledovný kandidát: LRDP KANTOR Ltd., Veľká Británia. Následne bola podpísaná zmluva medzi predmetným dodávateľom služby a MP SR. Komponent sa vzťahuje na zhodnotenie kapacít súčasných inštitúcií pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka a návrh pre ”Národnú sieť rozvoja vidieka” pre roky 2007 – 2013.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood