Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Skvelá správa pre milovníkov bratislavských lesov!

08-04-2021

Začiatkom apríla dostáva Bratislava dobrú správu. MPRV SR, štátny podnik LESY SR a hlavné mesto SR Bratislava vychádzajú maximálne v ústrety k dlhodobej spoločenskej požiadavke o rozširovaní rekreačných možností prímestských lesov v Bratislave. Rozloha budúceho bratislavského lesoparku sa vďaka štátnym lesom a spolupráci zúčastnených strán zväčšuje z 3 031 ha na výmeru 7 226,86 ha.

Zrodila sa historická vec. Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo prelomovú dohodu s LESMI SR o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území Bratislavy. Uzavretiu dohody predchádzala rozsiahla analýza dopadov a štúdia modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na lesnom celku Lesy SR Bratislava a s výrazným obmedzením celkovej výšky ťažby. Podporné dokumenty vypracoval expertný tím z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Ide o prelomové riešenie pri maximálnom využití rekreačnej funkcionality budúceho bratislavského lesoparku.

Aj týmto masívnym rozšírením obľúbeného lesoparku lesníci potvrdzujú, že využívanie mimoprodukčných funkcií lesa považujú za dôležitú súčasť svojej práce. Práve preto sa dá tento krok vnímať aj v širších súvislostiach, keď spoločenská objednávka na správu lesov ako jedného zo základných nástrojov udržania stability krajiny, jej odolnosti voči klimatickým zmenám a schopnosti uspokojovať dôležité psychohygienické potreby obyvateľov bude rezonovať čoraz silnejšie. Bude to samozrejme vyžadovať nielen pripravenosť lesníkov, ktorým sú tieto požiadavky veľmi blízke, ale taktiež nové nastavenie samotnej spoločnosti, ktorá musí svoje oprávnené požiadavky na fungovanie nedrevných funkcií lesov vyjadriť aj pomocou ekonomických nástrojov.

Veríme, že rozšírenie bratislavského lesoparku, kde na úkor drevnej produkcie dochádza k trvalému uprednostneniu životodarných funkcií lesa, bude pre takúto zásadnú zmenu spoločenskej paradigmy dobrým príkladom. Táto dohoda predstavuje zásadnú reflexiu dlhodobých spoločenských požiadaviek a významné prírodné miesta hlavného mesta tak konečne budú viac slúžiť všetkým milovníkom prírody. Hospodárenie v týchto lokalitách ustúpi na úkor jednoduchého cieľa priblížiť ľudom väčší kus neobyčajne vzácnej prírody vo veľkomeste. Môžeme to považovať za akýsi predobraz budúcej práce lesníkov,“ uviedol na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský. Celý proces sa deje za súčinnosti štátneho podniku LESY SR v kooperácii s Mestskými lesmi v Bratislave a hlavným mestom SR Bratislavou.

„Vďaka tejto mimoriadne dôležitej dohode pre Bratislavčanky a Bratislavčanov sa k myšlienke veľkého bratislavského lesoparku pridáva ďalší veľký hráč - LESY SR. Po zmene začnú štátne lesy pristupovať k lesným porastom na území Bratislavy podobne, ako doteraz Mestské lesy v Bratislave. V štátnych lesoch, ktoré tvoria viac ako polovicu lesných porastov na území Bratislavy sa viditeľne zníži ťažba o polovicu, každý rok tak zachránime v priemere 5000 vzrastlých stromov na území Bratislavy. Zároveň sa bude podporovať ľahká forma rekreácie, napríklad turistika, behanie, cyklistika, opekanie, prechádzky,“ informoval primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

LESY SR uzavreli prelomovú dohodu s hlavným mestom o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava, ktoré sa vzťahuje n a väčšiu časť celkového územia  lesov na území Bratislavy. Režim bez zásahu sa dotýka 55 % územia Lesného celku LESY SR Bratislava (2 304,36 ha z celkovej rozlohy 4 195,86 ha). Zvyšok hospodárenia však bude prírode blízkym spôsobom a to s hlavným cieľom, udržať tieto lesy zdravé a bezpečné pre ďalšie generácie. 

 „Ťažba sa bude sústreďovať hlavne na nevyhnutné časti obnovy, údržby a hlavne zabezpečenie bezpečnosti. Hospodárenie v nich bude skutočne dôkladne premyslené a citlivé, zamerané na prírode blízke hospodárenie v lesoch,“ zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tomáš Čuka.

Zúčastnené strany sa dohodli okrem obmedzení hospodárenia a zvýšenia rekreačno-relaxačných možností na území bratislavského lesoparku aj na finančnej náhrade za obmedzenie  využívania lesov. Finančnú čiastku plánuje štátny podnik LESY SR každoročne účinne investovať do rozvoja rekreačnej infraštruktúry na území Bratislavy, vrátane opravy turistických a cyklistických trás, altánkov, miest na opekanie, alebo studničiek.

V Mestských lesoch sme svedkami toho, že lesníctvo a rekreačná funkcia lesov nemusia byť v konflikte, ale naopak môžu sa citlivo dopĺňať. Radi sme prispeli k dosiahnutiu tejto dohody našimi skúsenosťami z praxe, kde sme mestu aj štátnym lesom pomáhali pozrieť sa na les očami lesníka, ale zároveň aj turistu, bežca či cyklistu, vysvetľuje riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič.

LESY SR majú značný záujem využiť finančné prostriedky získané touto dohodou od hlavného mesta SR aj pri budovaní vodozádržných a protieróznych opatrení na cestách a zvážniciach, ďalej na budovanie malých vodných hrádzok ekologickej, environmentálnej a vzdelávacej funkcie, vrátane kľúčových opatrení na podporu populácií ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ako aj obnovu a vytváranie mokradí, či tvorbu ekopedagogických plôch a náučných chodníkov na základe komplexného projektu rozvoja rekreačnej infraštruktúry v tejto lokalite.

MPRV SR túto príležitosť využíva aj na vyzdvihnutie dôležitosti lesného hospodárstva a jeho vplyv na prípadný rozvoj ekosystémov. Drevo patrí medzi najekologickejšie materiály, ktoré vo forme výrobkov z neho potrebuje spoločnosť pre svoj každodenný život. Cesta výrobkov z dreva sa začína práve v lese, o ktorý sa chce, vie a bude agrorezort starať prírode blízkym spôsobom.

Dohoda reflektuje na dlhodobý dopyt obyvateľov o záchranu a zvyšovanie pôvodných prírodných plôch s vhodnou rekreačnou funkciou pre človeka a jeho budúce generácie. Apel na zachovanie a rozšírenie funkcionality lesných plôch sa deje v tejto pandemickej náročnej dobe, keď ľudia nachádzajú relax i duševnú útechu v prírode. Cieľom agrorezortu je budovať hlbší vzťah medzi laickou verejnosťou a samotnými správcami lesov.

Pred dnešnou historicky prelomovou dohodou predchádzalo úsilie o naplnenie tohto cieľa pre všetkých milovníkov lesnej fauny a flóry v Bratislave a jej okolí. Po parlamentných voľbách 27. apríla 2020 sa v Mestských lesoch v Bratislave uskutočnilo stretnutie primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jánom Mičovským. Koncom roka bolo zrealizované prejednanie a odsúhlasenie referenčných plôch na Lesnom celku LESY SR BRATISLAVA. Všetky tieto aktivity vedú k budúcemu bratislavskému lesoparku, na ktorom bude mať agrorezort vďaka tejto iniciatíve veľký podiel. Lesopark sa vďaka územiu štátnych lesov zväčší až o 4 195,86 ha. Po pripočítaní výmery Mestských lesov v Bratislave bude celková výmera lesoparku predstavovať 7 226,86 ha, pričom plocha lesov v majetku štátu predstavuje viac ako 58%.

Dňa 8. apríla 2021 tak došlo k oficiálnemu podpísaniu dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava. Úsilie v prospech obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov je definitívne spečatené.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood