Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovenská republika získala predsednícku pozíciu v Programe OECD pre agrárnu vedu (CRP)

06-12-2022

Na zasadnutí Riadiaceho výboru Programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) bola 6. decembra 2022 (s platnosťou od 1.1.2023) za predsedníčku CRP menovaná Kristína Gendová Ruzsíková zo SM SR pri OECD (diplomatka MPRV SR), ktorá v predchádzajúcich 3 rokoch vo vedení programu pôsobila vo funkcii podpredsedníčky. Z podpredsedníckych postov jej budú vo výkone mandátu CRP pomáhať delegáti Austrálie a Maďarska.

Slovenská republika je v programe CRP aktívnym členom a darí sa jej z neho aj čerpať finančné prostriedky. Z programu boli doteraz na Slovensku finančne podporené tri medzinárodné konferencie na témy: udržateľnosti vidieckych oblastí v praxi (FEŠŠR SR SPU v Nitre, 2015), riadenia rizika v poľnohospodárstve (VUEPP/NPPC, 2018) a sociálneho poľnohospodárstva (FEŠŠR SPU v Nitre, 2021). SR okrem toho v programe získala aj finančnú podporu pre zahraničné štipendium vedeckého pracovníka NLC vo Zvolene Ivana Sačkova (2019) na partnerskej univerzite v Osle.  

Program OECD pre agrárnu vedu (CRP) poskytuje finančné príspevky na podporu vedecko-výskumnej spolupráce a medzinárodnej vedeckej mobility pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva aj rybného hospodárstva. Financovanie je možné získať na podporu medzinárodnej konferencie alebo individuálneho vedeckého štipendia. Z programu môže byť takisto financovaná účasť SK vedeckých pracovníkov ako rečníkov na konferencii v inej členskej krajine programu, ktorá na to získala podporu z CRP (vykázané je to však pre krajinu, ktorá získala grant). Touto formou bola naposledy podporená účasť vedúceho Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre Attilu Tótha na medzinárodnej konferencii, pre ktorú finančnú podporu z CRP získalo Spojené kráľovstvo (ktorý s rovnakou prednáškou 6.12.2022 vystúpil aj na Riadiacom výbore CRP v sídle OECD v Paríži).

Najbližšie bude výzva CRP na podávanie projektov na rok 2024 zverejnená koncom apríla / začiatkom mája 2023. Otvorená bude do 10. septembra 2023.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood