Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko aktívne prispelo do diskusie Konferencie FAO

12-07-2023

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč bol pozvaný ako rečník do jednej z panelových diskusií Konferencie FAO zameranej na hlavnú tému „Manažment vodných zdrojov pre 4 Betters: Lepšia produkcia, výživa, prostredie a život, pre dosiahnutie Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja“.

Konferencia FAO je najvyšším orgánom organizácie a zasadá každé dva roky za účasti delegácií na vysokej úrovni z členských krajín, aby preskúmala prácu vykonanú organizáciou a schválila najdôležitejšie dokumenty budúceho smerovania. V poradí 43. zasadnutie Konferencie sa uskutočnilo v sídle FAO v Ríme v dňoch 1. – 7. júla 2023.

Štátny tajomník Martin Kováč vo svojom príspevku počas panelovej diskusie vyzdvihol pozitívne príklady manažmentu vodných zdrojov na Slovensku, hovoril o zásadách integrovaného manažmentu vodných zdrojov a pôdneho fondu, o možnostiach zvýšenia vodozádržnej kapacity štruktúr krajiny, ktoré prispejú k správnemu fungovaniu malého vodného cyklu, kde je voda opätovne ekosystémovo využitá, čo podporí produkciu potravín, prístupnosť živín v pôde, rast lesov a znižovanie prehrievania územia. „Vodozádržná kapacita pôdy a štruktúr krajiny je verejné dobro, má verejnoprospešný charakter pre stabilitu globálneho a malého obehu vody, pretože bez ohľadu na vlastníctvo pozemku každý meter štvorcový pôdy poskytuje produkčné, úžitkové a ekosystémové funkcie súčasne.“  Diskusia panelistov, ako aj zástupcov farmárov a mladých, potvrdila úlohu poľnohospodárov, ktorí rozhodujú o kvalite a množstve odtekajúcej vody a tiež o distribúcii slnečnej energie a miestnej klíme. Túto úlohu by mala spoločnosť poľnohospodárom a lesníkom priznať a finančnými nástrojmi ekosystémové služby a činnosti podporiť.

Počas 43. zasadnutia Konferencie FAO sa uskutočnila voľba generálneho riaditeľa FAO - opätovne bol zvolený Qu Dongyu z Číny, prebehli voľby do Rady FAO, schválený bol Strednodobý plán a Program práce a rozpočtu na roky 2024-2025, prezentované boli správy výkonných výborov, regionálnych konferencií a zastrešujúca koncepcia najbližších dvoch rokov v organizácii, ktorá je totožná s témou 43. Konferencie FAO.

SR členstvom vo FAO podporuje plnenie záväzkov medzinárodného spoločenstva pre ukončenie chudoby a hladu a zodpovedné riadenie prírodných zdrojov. Z odborného hľadiska je FAO najväčším zdrojom poznatkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, rybárstva a akvakultúry, lesníctva a prírodných zdrojov. Každý rok produkuje celosvetové správy založené na vedeckých podkladoch, ktoré poskytujú prehľad o problémoch v týchto oblastiach a zároveň navrhujú možné riešenia. SR sa aktívne zúčastňuje na práci FAO prostredníctvom členstva v technických výboroch, poradných orgánoch a pracovných skupinách.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood