Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Štátny tajomník Vnuk v Bruseli: „Je kľúčové, aby návrh Komisie na predĺženie liberalizácie obchodu s Ukrajinou odrážal obavy jednotlivých členských štátov a priniesol riešenia pre stabilizáciu trhu.“

25-01-2024

Brusel, 25. januára 2024 - Európski ministri poľnohospodárstva sa stretli v utorok 23. januára v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaní zastupoval štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vladimír Vnuk.

Rokovaniu ministrov dominovala diskusia o budúcej podobe poľnohospodárskeho sektora EÚ. Jej konečným výsledkom by mali byť návrhy riešení vedúce k zvýšeniu odolnosti a udržateľnosti sektora v kontexte aktuálnych a budúcich výziev. Európska komisia (EK) chce preto 25. januára začať strategický dialóg, ktorého sa majú zúčastniť poľnohospodárske organizácie, agropotravinársky sektor, mimovládne organizácie a odborníci. Ide o osobnú iniciatívu predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, ktorá k tomuto kroku pristúpila práve v čase pretrvávajúcich protestov poľnohospodárov vo viacerých európskych štátoch a nadchádzajúcich rokovaniach o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Komisia zároveň vyzvala európskych ministrov na poskytnutie prvotných vstupov do diskusie.

Podľa štátneho tajomníka Vladimíra Vnuka na zvládnutie všetkých aktuálnych výziev potrebujú európski poľnohospodári najmä stabilné a predvídateľné prostredie bez nadmernej administratívnej záťaže. Iba tak budú vedieť naplniť požiadavky vyplývajúce zo spoločnej legislatívy a očakávaní verejnosti. „Sme presvedčení, že finančný rámec budúcej SPP musí reálne odzrkadľovať dôležitosť poľnohospodárstva pre potravinovú bezpečnosť, rozvoj vidieka a ochranu životného prostredia EÚ. Za kľúčové v tomto smere považujeme dosiahnutie rovnosti medzi poľnohospodármi v EÚ, a to aj prostredníctvom urýchlenia externej konvergencie priamych platieb,“ uviedol V. Vnuk.

Slovensko zároveň považuje za mimoriadne dôležité zabezpečiť stabilný európsky poľnohospodársky trh, ktorý nesmie byť narúšaný nadmernými dovozmi produktov, ktoré si dokážeme vypestovať sami. V tejto súvislosti opätovne upozornil na nadmerné dovozy lacnej ukrajinskej produkcie na náš trh. „Uvoľnenie colného režimu pre ukrajinské agrokomodity spôsobilo, že naši farmári čelia nadmernému konkurenčnému tlaku, v dôsledku ktorého strácajú svoje tradičné trhy. Aktuálna situácia ohrozuje nielen životaschopnosť poľnohospodárov, ale aj našu potravinovú sebestačnosť. Je pre nás preto kľúčové, aby návrh Komisie na predĺženie liberalizácie obchodu s Ukrajinou odrážal obavy jednotlivých členských štátov a priniesol riešenia pre stabilizáciu trhu. Na tento vážny problém sme Európsku komisiu upozornili aj spoločným listom piatich ministrov prihraničných členských štátov,“ informoval štátny tajomník Vnuk. Zároveň dodal, že Slovensko považuje liberalizáciu obchodu s Ukrajinou iba za dočasné riešenie. Komisia by preto mala prehodnotiť obchodné vzťahy s Ukrajinou a rozhodnúť, ako ich najlepšie stabilizovať v kontexte procesu budúceho rozširovania EÚ.

Na okraj zasadnutia Rady AGRIFISH sa uskutočnilo aj stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín V4, ktoré sa venovalo témam aktuálne prerokovávaným na úrovni Rady. Ministri si vymenili názory k legislatívnemu návrhu o monitorovaní lesov, k otázkam súvisiacich s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami a problematike veľkých mäsožravcov. Slovensko taktiež privítalo českú iniciatívu znížiť nadmerný počet kontrol v rámci systému monitorovania plochy (AMS). Ministri sa zhodli, že hodnotenie v rámci AMS nezohľadňuje celkovú výmeru poľnohospodárskej pôdy štátu, čo administratívne vyčerpáva kapacity platobných agentúr. Podľa štátneho tajomníka Vnuka to v praxi znamená, že naša platobná agentúra musí kontrolovať podobný počet plôch, ako agentúry veľkých členských štátov, ktoré majú kontrolné kapacity dimenzované úmerne k veľkosti krajiny a výmere poľnohospodárskej pôdy.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood