Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Upozornenie užívateľom poľovných revírov

05-02-2010

Upozornenie užívateľom poľovných revírov zo dňa 05.02.2010

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upozorňuje  všetkých užívateľov poľovných revírov, že tlačivá podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (ďalej len „vyhláška“) tvoria dokumentáciu, vedenú užívateľom poľovného revíru.

Túto dokumentáciu a potrebné tlačivá si zabezpečuje užívateľ poľovného revíru na vlastné náklady. Ministerstvo pôdohospodárstva SR v záujme zabezpečenia jednotnej tlače uvedených tlačív oslovilo niektoré organizácie a dohodlo, že na základe zaslanej písomnej objednávky užívateľa poľovného revíru alebo hromadnej objednávky (Lesy SR, š.p., VLM š.p., ŠL TANAP- u, Oko SPZ, alebo RgO SPZ) bude vyhotovovať a dodávať:

I.         ZVEREX spol. s. r. o.
            Nitrianska 1757
            927 05 Šaľa
            Tel. č.: 031 / 771 3185, 0918 621 694
            E mail: [email protected]

  • Plán chovu a lovu raticovej zveri – príloha č. 10 vyhlášky;
  • Plán chovu a lovu malej zveri – príloha č. 11vyhlášky;
  • Plán starostlivosti o zver – príloha č. 12 vyhlášky;
  • Plán spoločných poľovačiek – príloha č. 13 vyhlášky.

ako aj tlačivá prvotnej evidencie a to :

  • Prehľad stavov zveri –  príloha č. 14 vyhlášky;
  • Evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia zveriny – príloha č. 8 vyhlášky;
  • Evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov – príloha č. 16 vyhlášky;
  • Kniha návštev poľovného revíru – § 23 vyhlášky.

II.        Národné lesnícke centrum
            Ústav lesných zdrojov a informatiky, Zvolen
            Sokolská 2
            960 52 Zvolen
            Tel. č.: 045 / 52 02 365
            Fax č.: 045 / 547 95 06
            E mail: [email protected]

  • Povolenia na lov zveri – príloha č. 15 vyhlášky;
  • Lístok o pôvode ulovenej zveri – príloha č. 37 vyhlášky.

V objednávke na dodanie uvedených tlačív je potrebné uvádzať mimo iného aj úplné identifikačné údaje objednávateľa, vrátane IČO. Užívatelia poľovných revírov si tlač potrebných tlačív okrem Povolenia na lov zveri a Lístku o pôvode ulovenej zveri môžu zabezpečiť aj u iných dodávateľov podľa vzoru, uvedeného v prílohách vyhlášky.

Tlač ročného výkazu o revíri a stavoch zveri – Poľov (MP SR) 12-01 zabezpečí Národné lesnícke centrum vo Zvolene a jeho distribúciu užívateľom poľovných revírov zabezpečia príslušné obvodné lesné úrady a Ministerstvo obrany SR, Vojenský lesný úrad.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood