Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Úradná kontrola potravín vykonaná podľa zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov za mesiac december 2006

16-01-2007

V decembri 2006 vykonali inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky celkom 2 883 kontrol. Z celkového počtu prekontrolovaných objektov 2 343 boli nedostatky zistené v 716 prípadoch, čo tvorí 30,55 % (v novembri to bolo 40,80 %).

U prvovýrobcov – pestovateľov bolo vykonaných 67 kontrol, nedostatky boli zistené v 10 prípadoch.

V správnom konaní bolo vydaných celkom 164 rozhodnutí, ktorými boli uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov. Najviac rozhodnutí – 196, bolo vydaných pre obchodnú sieť, v kategórii výrobcovia a baliarne to bolo 47 rozhodnutí.

Na výrobky ktoré nespĺňali požiadavky stanovené zákonom o potravinách a potravinovým kódexom bolo vydané opatrenie o zákaze uvádzania výrobkov do obehu. V decembri bolo takýchto výrobkov 141 druhov o hmotnosti 15 392,69 kg/l v hodnote 441 466,82 Sk.

Po dobe spotreby bolo v obchodnej sieti predávaných 566 druhov potravín.

Za porušenie hygienických predpisov boli uložené blokové pokuty u výrobcov, distribútorov a v obchodnej sieti.

Celková hodnota uložených blokových pokút na mieste je 156 100 Sk, pričom najviac blokových pokút bolo uložených v obchodnej sieti – 150 300 Sk.

V decembri nadobudlo právoplatnosť 121 rozhodnutí o uložení finančného postihu za porušenie platných zákonov. Hodnota uložených pokút je 1 738 500 Sk, z toho v obchodnej sieti bolo 102 rozhodnutí v hodnote 1 644 500 Sk, v kategórii výrobcov a baliarní bolo 12 rozhodnutí v hodnote 65 000 Sk.

Vo všetkých organizáciách, ktoré vyrábajú alebo predávajú potraviny, bolo do laboratórií na kontrolu kvality a zdravotnej bezpečnosti odobratých 2 060 vzoriek. Z tohto počtu nevyhovovalo platným právnym predpisom 111 vzoriek, čo tvorí 5,39 %.

Podania spotrebiteľov

Okrem plánovanej kontrolnej činnosti, riešili inšpektori aj podnety a sťažnosti - podania spotrebiteľov. V decembri bolo podaných celkom 86 podaní, ktoré poukazovali na predaj kvalitatívne narušených výrobkov, alebo predaj výrobkov po dobe spotreby a nevyhovujúcu hygienu predaja.

Na predaj senzoricky zmeneného mäsa a mäsových výrobkov bolo prijatých 23 po-daní, z toho bolo 6 podaní vyhodnotených ako opodstatnené, 12 podaní bolo neopodstatnených, v 5-tich prípadoch sa nedala dokázať opodstatnenosť (1 podanie na pečené kurča s červíkmi, bolo odstúpené na Úrad verejného zdravotníctva).

Mliečne výrobky – celkom bolo prijatých 7 podaní, z toho boli 3 opodstatnené, 2 ne-opodstatnené a v 2 prípadoch nebolo možné dokázať opodstatnenosť podania.

Ostatné výrobky – celkom bolo prijatých 35 podaní, z toho bolo 9 opodstatnených, 15 neopodstatnených a u 11 sa nedala dokázať opodstatnenosť podania.

Na predaj po dobe spotreby alebo na nevyhovujúcu hygienu predaja a skladovania bolo prijatých celkom 21 podaní, z toho bolo 9 opodstatnených, 10 neopodstatnených a u 2 sa nedala dokázať opodstatnenosť.

Z celkového počtu prijatých podaní t.j. 86, bolo 27 opodstatnených, 39 neopodstatnených a u 20 nebolo možné dokázať opodstatnenosť.

16. január 2006

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Jana Kaplanová, riaditeľka
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 02 59266 272, 02 59266 311
e-mail: [email protected]
www.mpsr.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
MVDr. Martin Chudý,  vedúci kancelárie ústredného riaditeľa
Botanická 17, 842 13  Bratislava
e-mail: [email protected]
www.svssr.sk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood