Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Určenie lovu sluky lesnej v roku 2009

10-02-2009

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1

Sekcia lesnícka

Určené podľa rozdeľovníka

Váš list číslo zo dňa naše číslo vybavuje/tel. Bratislava
    811/2009-730/230 J. Hlásnik / 02 592 66 524 5.2.2009


Vec:

Lov sluky lesnej v roku 2009 - určenie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva v zmysle ust. § 38 ods. 1 zák. č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, prihliadajúc na list Európskej komisie č. D (2006)15524 zo dňa 4. 8. 2006, po prerokovaní so Slovenským poľovníckym zväzom, podľa ust. § 30 ods. 2 cit. zákona

 u r č u j e

spôsob lovu sluky lesnej (Scolopax rusticola) na území Slovenskej republiky v roku 2009 takto:

 1. Sluku lesnú možno loviť v uznaných poľovných revíroch, zverníkoch a samostatných bažantniciach (ďalej len „ poľovné revíry“) podľa § 2 ods. 1 písm. b.) bod 10 Vyhlášky MPVž SSR č.172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v čase od 16. marca 2009 do 30. apríla 2009 v celkovom množstve 4000 ks.
 2. Podľa § 2 ods. 2 tejto vyhlášky, ak pripadne prvý alebo posledný deň zákazu lovu na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň. To znamená, že sluku lesnú možno loviť v roku 2009 už dňa 15. 3. 2009 a aj dňa 1.5.2009.
 3. Lov možno vykonať brokovou zbraňou len na rannom a večernom ťahu.
 4. Lov môžu vykonať iba držitelia platných poľovných lístkov na základe platných povoleniek na poľovačku.
 5. Poľovník môže uloviť v tom istom poľovnom revíri v čase lovu iba 1 sluku lesnú.
 6. V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 50 slúk lesných.
 7. Ulovenie sluky poľovník bezodkladne zaznačí v povolenke na poľovačku a oznámi jej ulovenie bezodkladne aj poľovníckemu hospodárovi.
 8. Užívateľ poľovného revíru odníme vydané povolenky na poľovačku na lov slúk, ak by hrozilo, že ďalším lovom bude prekročený limit 50 slúk lesných na l poľovný revír.
 9. V záujme dodržania celkového množstva slúk povoleného pre lov v roku 2009, poľovnícky hospodár nahlási počet ulovených slúk v celom poľovnom revíri za predchádzajúci týždeň príslušnému obvodnému lesnému úradu vždy v nasledujúci pondelok. Spôsob oznamovania počtu ulovených slúk určí príslušný obvodný úrad.
 10. Obvodné lesné úrady oznámia počty ulovených slúk za všetky poľovné revíry spolu v obvode ich pôsobnosti Ministerstvu pôdohospodárstva SR, sekcii lesníckej, samostatnému oddeleniu poľovníctva elektronicky, narastajúcim spôsobom, vždy v nasledujúci utorok, počnúc 31. 3. 2009 do 12. 00 hod na adresu sekretariátu vedúceho oddelenia poľovníctva [email protected]
 11. Ministerstvo zruší určený spôsob lovu sluky lesnej v prípade, že by lov mal prekročiť celkové povolené množstvo 4000 ks. O zrušení budú okamžite informované všetky obvodné lesné úrady .
 12. Súhrnnú informáciu o počte ulovených slúk spolu za všetky poľovné revíry vo svojej pôsobnosti zašlú Obvodné lesné úrady písomne ministerstvu do 30. mája 2009.
 13. Kontrolu lovu slúk a dodržiavania tohto postupu vykonajú poľovnícki hospodári, členovia poľovníckej stráže, zamestnanci obvodných lesných úradov, krajských lesných úradov a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, sekcie lesníckej  priebežne, počas doby lovu.
 14. O tejto úprave spôsobu lovu sluky lesnej v roku 2009 budú bezodkladne informovať obvodné lesné úrady vhodným spôsobom všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej pôsobnosti.

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ

Doručuje sa:

Krajské lesné úrady
Obvodné lesné úrady
Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava
Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
Vojenské lesy a majetky, š. p. Pliešovce
LPM Ulič
Štátne lesy TANAP-u

Na vedomie:

Ministerstvo životného prostredia SR
Štátna veterinárna a potravinová správa, Bratislava


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood